-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Udostępnienie informacji publicznej 

polska  angielska a
MOJA SPRAWA (FORMULARZE) 
Wydział : 
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Grupa tematyczna : 
WNIOSKI
strona
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK
  • Wymagane dokumenty: wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Plik do pobrania u dołu strony.
  • Miejsce złożenia dokumentu: - osobiście na Biurze Obsługi Klienta lub przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała, - przesłanie pocztą elektroniczną na adres: um@boguchwala.pl, - przesłanie za pośrednictwem platformy ePUAP.
  • Opłaty: - zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. z 2016r. poz.1764 ze zm.), Zarządzenie Nr 46/2017 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie wysokości opłat za koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, za wydawanie wydruków aktów normatywnych lub innego aktu prawnego oraz wykonywanie kserokopii na wniosek strony w Urzędzie Miejskim w Boguchwale (link u dołu strony). Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Podmiot w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
  • Termin i sposób załatwiania: zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. z 2016r. poz.1764 ze zm.) - udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, - w sprawach skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem, - dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę: osobiście w siedzibie urzędu, pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP.
  • Tryb odwoławczy: odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Boguchwały w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W przypadku nieuzyskania odpowiedzi na wniosek, bądź uzyskania informacji niepełnej, wnioskodawcy przysługuje skarga na bezczynność, wnoszona bez wcześniejszego wezwania do usunięcia naruszenia prawa, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Boguchwały.
  • Inne informacje: wnioski o udostępnienie informacji publicznej rozpatrywane są w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Boguchwale. Kontakt: infolinia Urzędu Miejskiego w Boguchwale – 17 87 55 210.
pobierz pliki:
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 656711

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo