-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO VII KADENCJI 

polska  angielska a
data publikacji: 27-11-2014 | 11:50
data ostatniej modyfikacji: 06-09-2018 | 12:26
Uchwała Nr LVI.756.2018 w sprawie wymagań, jakie powinienien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na rok 2019
06 września 2018

Uchwała Nr LVI.747.2018 w sprawie I zmiany miejscowego planu zagospofdarowania przestrzennego Boguchwała Centrum
06 września 2018

Uchwała Nr LVI.746.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kielanówka i Racławówka
06 września 2018

Uchwała Nr LIV.719.2018 w sprawie wprowadzenia na terenie gminy odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
02 lipca 2018

Uchwała NrLIV.718.2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków podawania napojów alkoholowych
02 lipca 2018

Uchwała NrLIV.717.2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
02 lipca 2018

Uchwała Nr LII.689.2018 w sprawie podziału Gminy Boguchwała na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
29 marca 2018

Uchwała Nr LII.684.2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguchwała w 2018r.
29 marca 2018

Uchwała Nr LII.683.2018 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
29 marca 2018

Uchwała Nr LII.682.2018 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny oraz deklaracji na podatek leśny dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
29 marca 2018

Uchwała Nr LII.681.2018 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
29 marca 2018

Uchwała Nr LI.674.2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolengo
21 marca 2018

Uchwała Nr LI.673.2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego
21 marca 2018

Uchwała Nr LI.667.2018 w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
26 lutego 2018

Uchwała Nr LI.666.2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
26 lutego 2018

Uchwała Nr LI.665.2018 w sprawie podziału gminy Boguchwała na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
26 lutego 2018

Uchwała Nr LI.664.2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty i rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
26 lutego 2018

Uchwała Nr L.658.2018 w sprawie zmiany uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
02 lutego 2018

Uchwała Nr L.657.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
02 lutego 2018

Uchwała Nr L.655.2018 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
02 lutego 2018

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »»»  
Liczba odwiedzin: 680646

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo