-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO VII KADENCJI 

polska  angielska a
data publikacji: 27-11-2014 | 11:50
data ostatniej modyfikacji: 02-07-2018 | 12:06
Uchwała Nr LIV.719.2018 w sprawie wprowadzenia na terenie gminy odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
02 lipca 2018

Uchwała NrLIV.718.2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków podawania napojów alkoholowych
02 lipca 2018

Uchwała NrLIV.717.2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
02 lipca 2018

Uchwała Nr LII.689.2018 w sprawie podziału Gminy Boguchwała na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
29 marca 2018

Uchwała Nr LII.684.2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguchwała w 2018r.
29 marca 2018

Uchwała Nr LII.683.2018 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
29 marca 2018

Uchwała Nr LII.682.2018 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny oraz deklaracji na podatek leśny dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
29 marca 2018

Uchwała Nr LII.681.2018 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
29 marca 2018

Uchwała Nr LI.674.2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolengo
21 marca 2018

Uchwała Nr LI.673.2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego
21 marca 2018

Uchwała Nr LI.667.2018 w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
26 lutego 2018

Uchwała Nr LI.666.2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
26 lutego 2018

Uchwała Nr LI.665.2018 w sprawie podziału gminy Boguchwała na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
26 lutego 2018

Uchwała Nr LI.664.2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty i rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
26 lutego 2018

Uchwała Nr L.658.2018 w sprawie zmiany uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
02 lutego 2018

Uchwała Nr L.657.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
02 lutego 2018

Uchwała Nr L.655.2018 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
02 lutego 2018

Uchwała Nr L.653.2018 w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
02 lutego 2018

Uchwała Nr L.652.2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
02 lutego 2018

Uchwała Nr XLIX.648.2017 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
08 stycznia 2018

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »»»  
Liczba odwiedzin: 666484

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo