ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
10 lutego 2021, 08:05

Boguchwała, dnia 09-02-2021 roku

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania   

Dotyczy:                      Dostawa sprzętu i wyposażenia do  budynku Domu Kultury w Boguchwale w ramach realizacji zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – zakup wyposażenia, przebudowa Domu Kultury – Gminy Boguchwała”

Znak Sprawy:             RIZ.271.30.2020

 

Zamawiający, Gmina Boguchwała, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 oraz art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zmówienia, jeżeli: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie Zamówienia publicznego”.

Uzasadnienie faktyczne:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.  Dostawa sprzętu i wyposażenia do budynku Domu Kultury w Boguchwale w ramach realizacji zadania pn. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – zakup wyposażenia, przebudowa Domu Kultury – Gminy Boguchwała” zostało ogłoszone w dniu 30 grudnia 2020 roku na stronie internetowej: bip.boguchwala.pl oraz na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych: www.bzp.uzp.gov.pl o numerze: 775707-N-2020.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 25 stycznia 2021 roku o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała. Na postępowanie wpłynęło w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dwadzieścia jeden ofert.

Podczas badania ofert Zamawiający zauważył rozbieżność w dokumentacji postępowania polegającą na podaniu różnych terminów realizacji zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załączniku do SIWZ – formularzu ofertowym. Zamawiający w rozdziale IV SIWZ w pkt 2 wskazał , że zamówienie musi zostać zrealizowane w ciągu 90 dni od dnia zawarcia umowy, natomiast w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ wskazano termin wykonania umowy – do 60 dni od dnia zawarcia umowy. Ww. wadliwość nie została wykryta przez Zamawiającego do otwarcia ofert ani też nie była przedmiotem zapytań Wykonawców do SIWZ. Na postępowanie wpłynęło 21 ofert z czego 20 ofert z terminem realizacji zamówienia zgodnym z tym przedstawionym w formularzu ofertowym tj. 60 dni od dnia zawarcia umowy oraz jedna oferta, w której Wykonawca poprawił termin składania ofert na ten zgodny z SIWZ tj. 90 dni od dnia zawarcia umowy.

Błąd popełniony przez Zamawiającego polegający na podaniu dwóch różnych terminów realizacji spowodował niejednoznaczne zrozumienie intencji Zamawiającego i różnorodne zachowania po stronie Wykonawców, co mogłoby naruszyć zasadę równości, konkurencyjności i przejrzystości, które wpisane są w system zamówień publicznych. Termin realizacji zamówienia to jeden z przedmiotowo istotnych elementów planowanej do realizacji umowy o zamówienie publiczne i powinien być określony przez Zamawiającego w sposób jasny, precyzyjny i nie budzący wątpliwości ani rozbieżności interpretacyjnych. Stan faktyczny, w którym Wykonawcy składają oferty z różnym terminem realizacji zamówienia powoduje, że Zamawiający ma do czynienia z nieporównywalnymi ofertami, a więc powstały błąd mógł mieć wpływ na wynik postępowania.

Zaistniała rozbieżność dotyczy istotnego elementu, jakim jest oferta wykonawcy – czyli jego zobowiązania względem zamawiającego. Nie można w tym przypadku ani poprawić oferty, ani też jej wyjaśnić, gdyż w samej SIWZ (na którą składał się zarówno opis jak i formularz oferty) wskazano rozbieżne wymagania.

 

Załączniki:6337_uniewaznienie.pdf -
««« powrót
Liczba odwiedzin: 922946

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała