ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
09 kwietnia 2021, 10:34

 

 

 

Dotyczy:                                Przebudowa elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale oraz budynku administracyjnego w Boguchwale

Znak Sprawy:                       RIZ.271.3.2021

Podstawa prawna:              art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późniejszymi zmianami)

 

 

Gmina Boguchwała działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późniejszymi zmianami) wyjaśnia  treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

 

Pytanie 1:

§8 ust. 6 – prosimy o skrócenie terminu do 7 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu, o którym mowa we wzorze umowy, w §8 ust. 6. Dotychczasowe zapisy zostają podtrzymane.

 

Pytanie 2:

§8 ust. 10 – prosimy o skrócenie terminu do 7 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu, o którym mowa we wzorze umowy, w §8 ust. 10. Dotychczasowe zapisy zostają podtrzymane.

 

Pytanie 3:

§ 15 ust. 3 pkt. 1 – prosimy o dopisanie ppkt k: „wystąpienia okoliczności niezależnych od stron, a mających wpływ na możliwość realizacji robót, w szczególności spowodowanych zwalczaniem wirusa COVID-19.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż we wzorze umowy zawarł zapis § 15 ust. 3 pkt. 4, który określa przesłankę do zmiany umowy w związku z wystąpieniem siły wyższej. Mając powyższe na uwadze oraz zapis art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.). wskazany wcześniej § 15 ust. 3 pkt. 4 w związku z art. 15r w/w ustawy daje możliwość zmiany umowy w związku z wystąpieniem okoliczności mających wpływ na realizację robót, a spowodowanych zwalczaniem wirusa COVID-19.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 922946

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała