ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY
01 czerwca 2021, 11:29

 

 

Dotyczy:                      Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Boguchwała  

Znak Sprawy:             RIZ.271.7.2021

 

 

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP).

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy PZP), Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o:

  1. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Część 1: Budowa oświetlenia drogi nr ew. 1151 tzw. Starej Mogielnickiej w Mogielnicy

Zamawiający postanawia na podstawie art. 287 ust. 1 Pzp nie przeprowadzać negocjacji oraz dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XX. SWZ.

Wybrana została oferta nr 3 złożona przez:

FHU INSIDE Elektryczne Systemy Instalacyjne

Wetlińska 3A

35-082 Rzeszów

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 31 800 zł brutto.

Poniżej tabela zawierająca  punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny ofert (cena – 60 %/ Długość okresu gwarancji jakości - 40.%) oraz łączną punktację:

Nr

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

2

Usługi Elektromonterskie EL-SEK Patryk Sekulski

Siedziba: ul. Grunwaldzka 10, 37-420 Rudnik nad Sanem

 

Cena[60%]

41 697 zł brutto

45,76

85,76 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 40%

5 lat

40 pkt

3

FHU INSIDE Elektryczne Systemy Instalacyjne

Wetlińska 3A

35-082 Rzeszów

Cena[60%]

31 800 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 40%

5 lat

40 pkt

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt XX SWZ.

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi 08-06-2021 roku (art. 308 ust. 2 ustawy Pzp (Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób).

Część 2: Budowa oświetlenia drogi nr 1166 w Mogielnicy

Zamawiający postanawia na podstawie art. 287 ust. 1 Pzp nie przeprowadzać negocjacji oraz dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XX. SWZ.

Wybrana została oferta nr 1 złożona przez:

Linter Energia Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 23, 35-105 Rzeszów

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 39 099,24 zł brutto.

Poniżej tabela zawierająca  punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny ofert (cena – 60 %/ Długość okresu gwarancji jakości - 40.%) oraz łączną punktację:

Nr

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

 

 

 Linter Energia Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 23, 35-105 Rzeszów

 

Cena[60%]

39 099,24 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 40%

5 lat

40 pkt

2

Usługi Elektromonterskie EL-SEK Patryk Sekulski

Siedziba: ul. Grunwaldzka 10, 37-420 Rudnik nad Sanem

 

Cena[60%]

49 077 zł brutto

47,80 pkt

87,80 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 40%

5 lat

40 pkt

3

FHU INSIDE Elektryczne Systemy Instalacyjne

Wetlińska 3A

35-082 Rzeszów

Cena[60%]

39 300 zł brutto

59,69 pkt

99,69 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 40%

5 lat

40 pkt

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt XX SWZ.

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi 08-06-2021 roku (art. 308 ust. 2 ustawy Pzp (Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób).

Część 3: Budowa oświetlenia drogi nr 1804 w Mogielnicy

Zamawiający postanawia na podstawie art. 287 ust. 1 Pzp nie przeprowadzać negocjacji oraz dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XX. SWZ.

Wybrana została oferta nr 1 złożona przez:

Linter Energia Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 23, 35-105 Rzeszów

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 5 373,87 zł brutto.

Poniżej tabela zawierająca  punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny ofert (cena – 60 %/ Długość okresu gwarancji jakości - 40.%) oraz łączną punktację:

Nr

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

 Linter Energia Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 23, 35-105 Rzeszów

 

Cena[60%]

5 373,87 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 40%

5 lat

40 pkt

2

Usługi Elektromonterskie EL-SEK Patryk Sekulski

Siedziba: ul. Grunwaldzka 10, 37-420 Rudnik nad Sanem

 

Cena[60%]

9 840 zł brutto

32,77 pkt

72,77 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 40%

5 lat

40 pkt

3

FHU INSIDE Elektryczne Systemy Instalacyjne

Wetlińska 3A

35-082 Rzeszów

Cena[60%]

11 500 zł brutto

28,04 pkt

68,04 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 40%

5 lat

40 pkt

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt XX SWZ.

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi  08-06-2021 roku (art. 308 ust. 2 ustawy Pzp (Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób).

Część 4: Budowa oświetlenia drogi nr 1278/1 etap 2 w Racławówce

Zamawiający postanawia na podstawie art. 287 ust. 1 Pzp nie przeprowadzać negocjacji oraz dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XX. SWZ.

Wybrana została oferta nr 1 złożona przez:

Linter Energia Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 23, 35-105 Rzeszów

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 51 126,18 zł brutto

Poniżej tabela zawierająca  punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny ofert (cena – 60 %/ Długość okresu gwarancji jakości - 40.%) oraz łączną punktację:

Nr

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

 

 

 Linter Energia Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 23, 35-105 Rzeszów

 

Cena[60%]

51 126,18 PLN

60 pkt

100 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 40%

5 lat

40 pkt

2

Usługi Elektromonterskie EL-SEK Patryk Sekulski

Siedziba: ul. Grunwaldzka 10, 37-420 Rudnik nad Sanem

 

Cena[60%]

58 179 zł zł brutto

52,73 pkt

92,73 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 40%

5 lat

40 pkt

3

FHU INSIDE Elektryczne Systemy Instalacyjne

Wetlińska 3A

35-082 Rzeszów

Cena[60%]

54 900 zł brutto

55,88 pkt

95,88 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 40%

5 lat

40 pkt

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt XX SWZ.

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi 08-06-2021 roku (art. 308 ust. 2 ustawy Pzp (Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób).

Część 5: Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 108181R w Woli Zgłobieńskiej (cmentarz)

Zamawiający postanawia na podstawie art. 287 ust. 1 Pzp nie przeprowadzać negocjacji oraz dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XX. SWZ.

Wybrana została oferta nr 3 złożona przez:

FHU INSIDE Elektryczne Systemy Instalacyjne

Wetlińska 3A

35-082 Rzeszów

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 18 900 zł brutto

Poniżej tabela zawierająca  punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny ofert (cena – 60 %/ Długość okresu gwarancji jakości - 40.%) oraz łączną punktację:

Nr

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

2

Usługi Elektromonterskie EL-SEK Patryk Sekulski

Siedziba: ul. Grunwaldzka 10, 37-420 Rudnik nad Sanem

 

Cena[60%]

21 894 zł brutto

51,80 pkt

91,80 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 40%

5 lat

40 pkt

3

FHU INSIDE Elektryczne Systemy Instalacyjne

Wetlińska 3A

35-082 Rzeszów

Cena[60%]

18 900 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 40%

5 lat

40 pkt

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt XX SWZ.

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi  08-06-2021 roku (art. 308 ust. 2 ustawy Pzp (Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób).

Część 6: Budowa oświetlenia przy drogach gminnych w Woli Zgłobieńskiej

Zamawiający postanawia na podstawie art. 287 ust. 1 Pzp nie przeprowadzać negocjacji oraz dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XX. SWZ.

Wybrana została oferta nr 3 złożona przez:

FHU INSIDE Elektryczne Systemy Instalacyjne

Wetlińska 3A

35-082 Rzeszów

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 93 000 zł brutto.

Poniżej tabela zawierająca  punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny ofert (cena – 60 %/ Długość okresu gwarancji jakości - 40.%) oraz łączną punktację:

Nr

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

2

Usługi Elektromonterskie EL-SEK Patryk Sekulski

Siedziba: ul. Grunwaldzka 10, 37-420 Rudnik nad Sanem

 

Cena[60%]

105 534 zł brutto

52,87 pkt

92,87 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 40%

5 lat

40 pkt

3

FHU INSIDE Elektryczne Systemy Instalacyjne

Wetlińska 3A

35-082 Rzeszów

Cena[60%]

93 000 zł brutto

60 pkt

100 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 40%

5 lat

40 pkt

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt XX SWZ.

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi 08-06-2021 roku (art. 308 ust. 2 ustawy Pzp (Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób).

Część 7: Budowa oświetlenia na ulicy Łąkowej w Boguchwale

Zamawiający postanawia  na podstawie art. 287 ust. 1 Pzp nie przeprowadzać negocjacji oraz dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XX. SWZ.

Wybrana została oferta nr 1 złożona przez:

Linter Energia Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 23, 35-105 Rzeszów

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 45 487,86 zł brutto.

Poniżej tabela zawierająca  punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny ofert (cena – 60 %/ Długość okresu gwarancji jakości - 40.%) oraz łączną punktację:

Nr

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

 

 

 Linter Energia Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 23, 35-105 Rzeszów

 

Cena[60%]

45 487,86 PLN

60 pkt

100 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 40%

5 lat

40 pkt

2

Usługi Elektromonterskie EL-SEK Patryk Sekulski

Siedziba: ul. Grunwaldzka 10, 37-420 Rudnik nad Sanem

 

Cena[60%]

48 093 zł brutto

56,75 pkt

96,75 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 40%

5 lat

40 pkt

3

FHU INSIDE Elektryczne Systemy Instalacyjne

Wetlińska 3A

35-082 Rzeszów

Cena[60%]

52 500 zł brutto

51,99 pkt

91,99 pkt

Długość okresu gwarancji jakości 40%

5 lat

40 pkt

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt XX SWZ.

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi 08-06-2021 roku (art. 308 ust. 2 ustawy Pzp (Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób).

II. WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE:

Żadna oferta nie została odrzucona.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 922946

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała