ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie podpisania umowy
12 lipca 2017, 12:01

Boguchwała, dnia  12-07-2017 roku

WO-ZP.271.14.2017

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY

 

Dotyczy: Nadzór inwestorski branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad zadaniem: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali w budynku wielofunkcyjnym w Niechobrzu na mieszkania socjalne i chronione oraz świetlicę KIS”

 

Poniżej tabela zawierająca informacje odczytane podczas otwarcia ofert.

 

 

 

Numer oferty

 

 

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

 

Kryteria oceny ofert

 

 

 1. Termin wykonania zamówienia
 2. Warunki płatności
 3. Gwarancja

Cena – 60%

Doświadczenie inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej (ilość obiektów kubaturowych) – 40 %

       1

Projekty-Pomiary-Nadzory

Ryszard Grębowski

ul. Strzelnicza  30

35-103 Rzeszów

12 613,93zł brutto

 

 

 

 

4

 

 1. Terminy wykonania:

Termin rozpoczęcia - od daty zawarcia umowy

Termin zakończenia- 20.02.2018 r.

 1. Zgodnie ze wzorem umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ)
 2. Brak gwarancji

     2

ARKADIS Spółka Cywilna

Przedmieście Czudeckie 439

38-120 Czudec

39 734,48 zł brutto

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 1.  

Termin rozpoczęcia - od daty zawarcia umowy

Termin zakończenia- 20.02.2018 r.

 1.  
 2.  

3

Nadzór Budowlany Krach Zofia

ul. Cegłowskiego 46a

36-200 Brzozów

12 600,00 zł brutto

 

 

 

 

 

8

 1.  

Termin rozpoczęcia - od daty zawarcia umowy

Termin zakończenia- 20.02.2018 r.

 1.  
 2.  

 

 

Zamawiający dokonał oceny ofert zgodnie z określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami oceny ofert tj.

Cena – 60%

Doświadczenie inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej  – 40 %.

 

Ocenę punktową zgodnie z przyjętymi kryteriami przedstawia poniższa tabela:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

 1.  

Projekty-Pomiary-Nadzory

Ryszard Grębowski

ul. Strzelnicza  30

35-103 Rzeszów

 

Kryterium cena – 60%

12 613,93 zł brutto

59,93 pkt

99,93 pkt

Doświadczenie inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej   -40%

4

40 pkt

 

ARKADIS Spółka Cywilna

Przedmieście Czudeckie 439

38-120 Czudec

 

Kryterium cena – 60%

39 734,48 zł brutto

30,04 pkt

70,04 pkt

Doświadczenie inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej   -40%

4

40 pkt

 

Nadzór Budowlany Krach Zofia

ul. Cegłowskiego 46a

36-200 Brzozów

 

Kryterium cena – 60%

12 600,00 zł brutto

60 pkt

60 pkt

Doświadczenie inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej   -40%

8

0 pkt

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:

- żaden wykonawca nie został wykluczony

- żadna oferta nie została odrzucona

- nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Uzasadnienie:

Wykonawca Projekty-Pomiary-Nadzory Ryszard Grębowski oświadczył, ze osoba wskazana jako inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej legitymuje się doświadczeniem przy nadzorowaniu 4 obiektów kubaturowych o powierzchni użytkowej min. 500 m2. Dołączone do oferty dokumenty potwierdzają zarówno dane inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, jak i powierzchnię użytkową w nadzorowanych inwestycjach, w związku z powyższym Zamawiający przyznaje Wykonawcy 40 punktów w zakresie tego kryterium.

Wykonawca ARKADIS Spółka Cywilna oświadczył, ze osoba wskazana jako inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej legitymuje się doświadczeniem przy nadzorowaniu 4 obiektów kubaturowych o powierzchni użytkowej min. 500 m2. Dołączone do oferty dokumenty potwierdzają dane wskazane przez Wykonawcę. W związku z powyższym Zamawiający  zgodnie z tabelą określoną w SIWZ dla tego kryterium proponuje przyznać Wykonawcy 40 punktów.  

Wykonawca Nadzór Budowlany Krach Zofia oświadczyła, że posiada doświadczenie inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej w nadzorowaniu 8 obiektów kubaturowych o powierzchni min. 500 m2. W formularzu ofertowym nie podano danych do zweryfikowania tych informacji a także nie dołączono dowodów potwierdzających oświadczenie Wykonawcy, które były wymagane w SIWZ jako niezbędne do uzyskania punktacji w zakresie pozacenowego kryterium oceny ofert, a które nie podlegają uzupełnieniu.  W związku z powyższym Komisja postanawia przyznać Wykonawcy 0 pkt w zakresie tego kryterium.

Na podstawie przeprowadzonej oceny Zamawiający ustalił, że największą liczbę punktów otrzymała oferta: Projekty, Pomiary, Nadzory Ryszard Grębowski z siedzibą ul. Strzelnicza 30, 35-103 Rzeszów.  

W związku z tym, iż cena najkorzystniejszej oferty, po uwzględnieniu wszystkich kryteriów oceny ofert  przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, Komisja zwróciła się do Skarbnika Gminy z prośbą o ustosunkowanie się do tego zagadnienia, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp (Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty). Skarbnik Gminy wyraził zgodę na zwiększenie środków budżetowych na realizację zadania.  Środki budżetowe zabezpieczono w budżecie Gminy Boguchwała na 2018 rok.           

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawił także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków  udziału w postępowaniu określone w SIWZ. W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 Pzp uznaje ofertę Projekty, Pomiary, Nadzory Ryszard Grębowski z siedzibą ul. Strzelnicza 30, 35-103 Rzeszów.  za najkorzystniejszą.

Podpisanie  umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi dnia 18-07--2017 r. w siedzibie Zamawiającego (art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 930091

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała