ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
16 sierpnia 2017, 09:15
Ogłoszenie nr 500013121-N-2017 z dnia 16-08-2017 r.
Gmina Boguchwała: Nadzór inwestorski branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad zadaniem: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali w budynku wielofunkcyjnym w Niechobrzu na mieszkania socjalne i chronione oraz świetlicę KIS

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 536939
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. ul. Tkaczowa  134, 36040   Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail ug@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (url): www.bip.boguchwala.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzór inwestorski branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad zadaniem: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali w budynku wielofunkcyjnym w Niechobrzu na mieszkania socjalne i chronione oraz świetlicę KIS
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WO-ZP.271.14.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali w budynku wielofunkcyjnym w Niechobrzu na mieszkania socjalne i chronione oraz świetlicę KIS”. Zakres i opis robót inwestycji przeznaczonej do nadzoru: Podlegający robotom budowlanym obiekt zlokalizowany jest przy drodze powiatowej 1409 oraz posiada bezpośredni z niej zjazd. Jest to budynek piętrowy (3 kondygnacje naziemne), nie podpiwniczony z dachem stromym czterospadowym o rzucie prostokąta o wym. ok 16 x 18 m. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi ok. 300,00 m2, powierzchnia użytkowa 638,50 m2, kubatura obiektu: 3300,00 m3. Roboty związane z przebudową polegać będą między innymi na: - robotach demontażowych ścianek działowych i ścian zewnętrznych w niezbędnym zakresie, - demontażu schodów zewnętrznych i wykonaniu dwóch nowych stopni żelbetowych, - robotach demontażowych istniejących w budynku instalacji: elektrycznej i sanitarnej oraz wykonaniu nowych instalacji: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji, klimatyzacji, centralnego ogrzewania, ppoż. - robotach wzmacniających układ konstrukcyjny, - robotach rozbiórkowych okładzin ściennych i posadzek oraz wykonaniu nowych, - wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, - robotach wykończeniowych, - przebudowie i wykonaniu przyłączy sanitarnych woda, kanalizacja, gaz), - utwardzeniu terenu: wykonaniu placu manewrowego, dojść, dojazdów, chodników, - wyposażeniu w urządzenia technologii kuchni oraz meble kuchenne, - dostawie i montażu windy osobowej dla osób niepełnosprawnych, - przeniesieniu kotłów gazowych z wyprowadzeniem spalin ponad dach nową rurą spalinową, - wykonaniu nowych kominów z cegły pełnej, - wykonaniu reparacji pokrycia dachowego w miejscach kominów i wyłazu dachowego. Wg kosztorysu ofertowego całkowita wartość robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem na nadzór inwestorski wynosi 840 928,98 zł brutto. Składają się na nią: - roboty budowlane – o wartości 625 687,01 zł brutto - roboty sanitarne – o wartości 131 185,74 zł brutto - roboty elektryczne – o wartości 84 056,23 zł brutto Dokumentacja projektowa zadania znajduje się pod następującym adresem: http://bip.boguchwala.pl/15265/15265/art9498.html. Zamawiający nie określa obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje jedynie czynności wykonywane przez inspektorów nadzoru tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290 ze zm.), nie polegają na wykonaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie, także w tym rozumieniu, że same wyznaczają sobie zadania i samie te zadania realizują. Wyceniając wartość zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 1265) w zakresie jakim go dotyczą.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1
 
Dodatkowe kody CPV: 71520000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/07/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 13331.81
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Projekty-Pomiary-Nadzory Ryszard Grębowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Strzelnicza 30
Kod pocztowy: 35-103
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 12613.93
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12600.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 39734.48
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
««« powrót
Liczba odwiedzin: 930091

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała