ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie podpisania umowy
02 sierpnia 2017, 13:52

 

Boguchwała, dnia  02-08-2017 roku

WO-ZP.271.17.2017

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 I TERMINIE PODPISANIA UMOWY

 

 

Dotyczy:  Zadanie 1: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej”

„Zadanie 2: Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Boguchwale”

 

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 06-07-2017 r. w Urzędzie Miejskim w Boguchwale na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: bip.boguchwala.pl oraz na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych o numerze 546181-N-2017.

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 21-07-2017  r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała.

 

Na postępowanie wpłynęły 2 oferty.

 

Kwoty jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówień wynoszą:

Zadanie 1: 145 853,40 zł brutto

Zadanie 2: 202 850,23 zł brutto

 

Poniżej tabela zawierająca informacje odczytane podczas otwarcia ofert.

 

 

Numer oferty

 

 

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

 

Kryteria oceny ofert

 

 

  1. Termin wykonania zamówienia
  2. Warunki płatności
  3. Gwarancja

Cena – 60%

Długość okresu gwarancji jakości  – 30 %

Skrócenie terminu realizacji zamówienia – 10 %

       1

 P. H. U. Grumix Karolina Przepióra-Gruda

Budzisław 35

26-234 Słupia

Zadanie 1:

162 045,12 zł brutto

 

Zadanie 2:

249 418,19 zł brutto

 

 

 

Zadanie 1:

7 lat

 

 

 

Zadanie 2:

7 lat

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 1:

18.09.2017

 

 

 

Zadanie 2:

18.09.2017 r.

 

  1. Terminy wykonania:

Termin rozpoczęcia –z dniem zawarcia umowy

Termin zakończenia – zgodnie z kryterium oceny ofert

  1. Zgodnie z wzorem umowy
  2. Zgodnie z kryterium oceny ofert.

     2

 

PROFI-SPORT Budownictwo Spółka z o.o.

ul. Ofiar Katynia 1 lok. 25

35-209 Rzeszów

 

 

Zadanie 1:

153 331,80 zł brutto

 

Zadanie 2:

209 997,95 zł brutto

 

 

 

Zadanie 1:

7 lat

 

 

 

Zadanie 2:

7 lat

 

 

 

 

Zadanie 1:

18.09.2017

 

 

 

Zadanie 2:

18.09.2017 r.

 

  1. Terminy wykonania:

Termin rozpoczęcia –z dniem zawarcia umowy

Termin zakończenia – zgodnie z kryterium oceny ofert

  1. Zgodnie z wzorem umowy
  2. Zgodnie z kryterium oceny ofert.

 

Zamawiający dokonał oceny ofert zgodnie z określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami oceny ofert tj.

Cena – 60%

Długość okresu gwarancji jakości – 30 %

Termin realizacji zamówienia – 10%.

 

Ocenę punktową zgodnie z przyjętymi kryteriami przedstawia poniższa tabela:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

  1.  

P. H. U. Grumix Karolina Przepióra-Gruda

Budzisław 35

26-234 Słupia

 

Kryterium cena – 60%

Zadanie 1:

162 045,12 zł brutto

 

Zadanie 2:

249 418,19 zł brutto

56,77 pkt

 

 

50,52 pkt

Zadanie 1:

 

96,77 pkt

 

 

Zadanie 2:

90,52 pkt

Długość okresu gwarancji jakości : 30%

 

 

Zadanie 1:

7 lat

 

 

 

Zadanie 2:

7 lat

 

30 pkt

 

 

 

 

30 pkt

Termin realizacji zamówienia – 10%

 

 

Zadanie 1:

18.09.2017

 

 

 

Zadanie 2:

18.09.2017 r.

10 pkt

 

 

 

 

10 pkt

 

 

PROFI-SPORT Budownictwo Spółka z o.o.

ul. Ofiar Katynia 1 lok. 25

35-209 Rzeszów

 

 

Kryterium cena – 60%

Zadanie 1:

153 331,80 zł brutto

 

Zadanie 2:

209 997,95 zł brutto

60 pkt

 

 

 

60 pkt

Zadanie 1:

100 pkt

 

 

Zadanie 2:

100 pkt

 

Długość okresu gwarancji jakości : 30%

 

 

Zadanie 1:

7 lat

 

 

 

Zadanie 2:

7 lat

 

30 pkt

 

 

 

 

 

30 pkt

 Termin realizacji zamówienia – 10%

 

Zadanie 1:

18.09.2017

 

 

 

Zadanie 2:

18.09.2017 r.

10 pkt  

 

 

 

 

10 pkt

 

 

Uzasadnienie:

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:

- żaden wykonawca nie został wykluczony

- żadna oferta nie została odrzucona

- nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Na podstawie przeprowadzonej oceny Zamawiający ustalił, że największą liczbę punktów na realizację obu zadań otrzymała oferta Firmy PROFI-SPORT Budownictwo Spółka z o.o. z siedzibą ul. Ofiar Katynia 1 lok. 25, 35-209 Rzeszów.

Wykonawca przedstawił także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków  udziału w postępowaniu określonych w SIWZ. W związku z powyższym, Zamawiający ofertę Firmy PROFI-SPORT Budownictwo Spółka z o.o. z siedzibą ul. Ofiar Katynia 1 lok. 25, 35-209 Rzeszów za najkorzystniejszą.

Podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi dnia 08-08-2017 r. w siedzibie Zamawiającego (art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

                                                                                                                           

 

 

 

………………………..

««« powrót
Liczba odwiedzin: 930091

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała