ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
22 sierpnia 2017, 10:41
Ogłoszenie nr 500016139-N-2017 z dnia 22-08-2017 r.
Gmina Boguchwała: Zadanie 1: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej Zadanie 2: Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Boguchwale

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 546181-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. ul. Tkaczowa  134, 36040   Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail ug@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (url): www.bip.boguchwala.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zadanie 1: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej Zadanie 2: Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Boguchwale
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WO-ZP.271.17.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zadania: Zadanie 1: Zakres robót objętych postępowaniem przetargowym obejmuje dostawę i montaż nawierzchni amortyzującej upadek typu shock-pad oraz dostawę i montaż nawierzchni ze sztucznej trawy. Inwestycja zlokalizowana będzie na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej. Technologia wykonania obejmuje głównie wykonanie warstwy amortyzującej upadek na istniejącej podbudowie asfaltowej. Następnie nałożona będzie warstwa wierzchnia w postaci sztucznej trawy o następujących parametrach: - wysokość trawy: minimum 20-25 mm, - gęstość (ilość kępek/m2): minimum 39.500 pęczków/m2, - masa włókna: minimum 6.100 Dtex, - kolor: zielony + linie charakterystyczne dla boisk do piłki nożnej, ręcznej oraz siatkówki, -rodzaj włókna: 100% polipropylen, 100% fibrylizowane, 100% włókien monofilowych - grubość włókna min. 65-80 µm, - przędza odporna na działanie promieniowania ultrafioletowego, - wypełnienie: piasek kwarcowy do wysokości co najmniej 1,5 cm, piasek okrągły, płukany i wysuszony zgodnie z normami przy instalacji trawy, - rozmiar ziarna: 0,2 – 0,8 mm w ilości zgodnej z kartą technologiczną producenta trawy, - gwarancja producenta minimum 60 miesięcy Boisko w Woli Zgłobieńskiej będzie wyposażone w: 2 szt. bramek aluminiowych do piłki ręcznej o wym.: 2,0 x 3,0 m; słupki do siatkówki z regulowanym naciągiem i antenkami skrajnymi. Zadanie 2: Zakres robót objętych postępowaniem przetargowym obejmuje dostawę i montaż nawierzchni amortyzującej upadek typu shock-pad oraz dostawę i montaż nawierzchni ze sztucznej trawy. Inwestycja zlokalizowana będzie na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Boguchwale. Technologia wykonania obejmuje głównie wykonanie warstwy amortyzującej upadek na istniejącej podbudowie asfaltowej. Następnie nałożona będzie warstwa wierzchnia w postaci sztucznej trawy o następujących parametrach: - wysokość trawy: 20 - 25 mm, - gęstość (ilość kępek/m2): minimum 39.500 pęczków/m2, - masa włókna: minimum 6.100 Dtex, - kolor: zielony + linie charakterystyczne dla boisk do piłki nożnej, ręcznej oraz siatkówki, - rodzaj włókna: 100% polipropylen, 100% fibrylizowane, 100% włókien monofilowych - grubość włókna min. 65 - 80 µm, - przędza odporna na działanie promieniowania ultrafioletowego, - wypełnienie: piasek kwarcowy do wysokości co najmniej 1,5 cm, piasek okrągły, płukany i wysuszony zgodnie z normami przy instalacji trawy, - rozmiar ziarna: 0,2 – 0,8 mm w ilości zgodnej z kartą technologiczną producenta trawy, - gwarancja producenta minimum 60 miesięcy Przy boisku w Boguchwale przewiduje się budowę 110 m piłkochwytów o wysokości 6 m wyposażonych w dwie bramy wjazdowe o wymiarach 2,2 x 3,0 m. Boisko w Boguchwale będzie wyposażone w: 2 szt. bramek aluminiowych do piłki ręcznej o wym.: 2,0 x 3,0 m; 2 szt. bramek do piłki nożnej o wym.: 2,0 x 5,0 m wykonane z profili 120 x 100 mm w kolorze białym (RAL 9003), szkielet bramki z rury stalowej o średnicy 35 mm, posiadające certyfikat bezpieczeństwa B oraz możliwość szybkiego demontażu i ponownego montażu w innym miejsc; słupki do siatkówki z regulowanym naciągiem i antenkami skrajnymi.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39293300-5
 
Dodatkowe kody CPV: 45212220-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 177870.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: PROFI-SPORT BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ofiar Katynia 15 lok. 25
Kod pocztowy: 35-209
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 153331.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 153331.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 162045.12
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy wykonanie robót budowlanych za wyjątkiem sztucznej nawierzchni i umocowania piłkochwytów
 
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Boguchwale
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 247378.34
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: PROFI-SPORT BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z O.O.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ofiar Katynia 15 lok. 25
Kod pocztowy: 35-209
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 209997.95
Oferta z najniższą ceną/kosztem 209997.95
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 249418,19
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy wykonanie robót budowlanych za wyjątkiem sztucznej nawierzchni i umocowania piłkochwytów
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 930091

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała