ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
data publikacji: 30-12-2020 | 14:30data ostatniej modyfikacji: 30-12-2020 | 14:30Wytworzył: Michał Pękala
Dostawa sprzętu i wyposażenia do budynku Domu Kultury w Boguchwale w ramach realizacji zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – zakup wyposażenia, przebudowa Domu Kultury – Gminy Boguchwała”
30 grudnia 2020Ogłoszenie nr 775707-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.
 

Gmina Boguchwała: Dostawa sprzętu i wyposażenia do budynku Domu Kultury w Boguchwale w ramach realizacji zadania pn. „Kompleksowa re-witalizacja na terenie ROF – zakup wyposażenia, przebudowa Domu Kultury – Gminy Boguchwała”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zadanie jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – ZIT

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Boguchwała, krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33 , 36-040  Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.boguchwala.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.boguchwala.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta winna być dostarczona w formie pisemnej osobiście lub za pomocą posłańca lub operatora pocztowego
Adres:
Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała; Biuro Obsługi Klienta - parter


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu i wyposażenia do budynku Domu Kultury w Boguchwale w ramach realizacji zadania pn. „Kompleksowa re-witalizacja na terenie ROF – zakup wyposażenia, przebudowa Domu Kultury – Gminy Boguchwała”
Numer referencyjny: RIZ.271.30.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia do budynku Doku Kultury w Boguchwale. pakiet nr 1: sprzęt komputerowy i multimedialny, w tym: - Projektor multimedialny – 1 szt; - Ekran projekcyjny na statywie – 1 szt; - Wieża zestaw muzyczny w formie głośnika – 1 szt; - Telewizor LED 55” – 1 szt; - Projektor multimedialny, jasność min. 6000 lm – 1 szt; - Uchwyt sufitowy do projektora – 1 szt; - Ekran projekcyjny ścienny, sterowany automatycznie – 1 szt; - Notebook 15,6” – 1 szt; - Zestaw nagłośnienia – 1 szt; - Zestaw oświetlenia – 1 szt. pakiet nr 2: meble, w tym: - Stół składany – 40 szt; - Krzesło bankietowe – 200 szt; - Biurko – 3 szt; - Fotel biurowy – 3 szt; - Szafa aktowa z płyty melaminowej – 22 szt; - Szafa biurowa metalowa – 1 szt; - Stolik biurowy – 7 szt; - Wieszak drewniany wolnostojący – 9 szt; - Krzesło kubełkowe tapicerowane – 24 szt; - Szafka na naczynia górna – 1 szt; - Stolik socjalny – 1 szt; - Krzesło biurowe profilowane ze sklejki – 58 szt; - Sztaluga ekspozycyjna trójnożna – 10 szt; - Stolik świetlicowy – 15 szt; - Krzesło kubełkowe z tworzywa – 56 szt; - Stolik do gry w piłkarzyki – 1 szt; - Mównica aluminiowa – 1 szt; - Szafa magazynowa zamykana metalowa – 1 szt; - Regał magazynowy – 20 szt; - Wieszak do szatni wolnostojący na min. 50 haczyków – 6 szt; - Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej o poj. 15 l – 10 szt; - Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej o poj. 30 l – 7 szt; - Roleta rzymska przyciemniająca – 12 szt. pakiet nr 3: sprzęt AGD, w tym: - Lodówka o poj. chłodziarki 160 l – 1 szt; - Ekspres ciśnieniowy do kawy – 1 szt; - Szafa chłodnicza pojedyncza o poj. min. 350 l – 1 szt; - Szafa chłodnicza o poj. min. 1400 l – 1 szt; - Stół roboczy z półką ze stali nierdzewnej – 7 szt. w tym; - Regał magazynowy stalowy – 2 szt; - Piec konwekcyjno–parowy elektryczny – 1 szt; - Stół zmywakowy z dwoma komorami i półką dolną – 4 szt; - Stół zmywakowy z jedną komorą i półką dolną – 1 szt; - Stół zmywakowy z basenem jednokomorowym – 1 szt; - Patelnia grzewcza elektryczna – 1 szt; - Regał ociekowy z półkami perforowanymi – 1 szt; - Szafa przelotowa na naczynia – 1 szt; - Bemar jezdny trzykomorowy – 1 szt; - Zmywarka do naczyń z funkcją wyparzania – 1 szt; - Szafa magazynowa ze stali nierdzewnej – 3 szt; - Szafka odzieżowa dwudzielna podwójna – 1 szt

II.5) Główny kod CPV: 32000000-3
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

30213100-6

30213300-8

30200000-1

32320000-2

38652120-7

38653400-1

32324600-6

39100000-3

39700000-9

39710000-2

39220000-0

39221000-7

39711200-1

37800000-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 90
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji albo upadłości

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie wymaga składania żadnych dokumentów
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie wymaga składania żadnych dokumentów

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Podpisany i wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 4 do SIWZ. 2. Podpisane i wypełnione formularze wyliczenia ceny wg Załącznika nr 5, 6, 7 do SIWZ(w zależności od Pakietu na który Wykonawca składa ofertę). 3. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia stanowiące Załącznik Nr 9 do SIWZ. 4. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowiące Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.boguchwala.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Oferta na zadanie częściowe nr 1 musi być zabezpieczona wadium o wartości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych, 00/100). Oferta na zadanie częściowe nr 2 musi być zabezpieczona wadium o wartości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych, 00/100). Oferta na zadanie częściowe nr 3 musi być zabezpieczona wadium o wartości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych, 00/100).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Pakiet 1 - Cena

60,00

Pakiet 1 - Długość okresu gwarancji na projektor multimedialny o jasności min. 6000 lm (pozycja nr 5 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ)

20,00

Pakiet 1 - Parametr techniczny - Pojemność dysku SSD notebooka (pozycja nr 8 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ)

10,00

Pakiet 1 - Parametr techniczny - Pojemność pamięci RAM notebooka (pozycja nr 8 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ)

10,00

Pakiet 2 - Cena

60,00

Pakiet 2 - długość okresu gwarancji jakości

40,00

Pakiet 3 - Cena

60,00

Pakiet 3 - długość okresu gwarancji jakości na sprzęt AGD

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w zakresie opisanym w § 8 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 19.01.2021, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1], dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o numerze referen-cyjnym: RIZ.271.30.2020 pod nazwą: Dostawa sprzętu i wyposażenia do budynku Domu Kultury w Boguchwale w ramach realizacji zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja na te-renie ROF – zakup wyposażenia, przebudowa Domu Kultury – Gminy Boguchwała” jest Zamawiający, tj. Gmina Boguchwała z siedzibą przy ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała - reprezentowana przez Burmistrza Boguchwały – dalej Administrator lub Gmina. 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych oso-bowych w związku z udzieleniem lub wykonywaniem zamówienia publicznego, a także przy-sługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochro-ny Danych Osobowych w Gminie za pomocą adresu: iod@boguchwala.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążą-cych na Gminie w związku z udzieleniem zamówienia publicznego w wybranym przez Gminę trybie postępowania tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 4.1. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.]oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych [Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.] – dalej PZP. 4.2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Boguchwała przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Boguchwała. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archi-wach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczą-cych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udzia-łem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania okre-ślonych danych wynikają z ustawy PZP; 7. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w art. 4 ustawy PZP tj. przeprowa-dzenia postępowania o zamówienie publiczne z wyłączeniem stosowania wymogów określo-nych w ustawie PZP, nie podanie przez Panią/ Pana danych osobowych wyłącza możliwość wzięcia udziału w tym postępowaniu oraz zawarcia umowy. 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następują-ce uprawnienia: 8.1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 8.2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 8.3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 8.3.1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobo-wych, 8.3.2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane do-tyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ogranicze-nia, 8.3.3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 8.3.4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania da-nych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 8.3.5. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 9. Nie przysługuje Pani/Panu: 9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobo-wych; 9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobo-wych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Boguchwale Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wnie-sienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma cha-rakter dobrowolny. 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Pakiet 1 - sprzęt komputerowy i multimedialny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) pakiet nr 1: sprzęt komputerowy i multimedialny, w tym: - Projektor multimedialny – 1 szt; - Ekran projekcyjny na statywie – 1 szt; - Wieża zestaw muzyczny w formie głośnika – 1 szt; - Telewizor LED 55” – 1 szt; - Projektor multimedialny, jasność min. 6000 lm – 1 szt; - Uchwyt sufitowy do projektora – 1 szt; - Ekran projekcyjny ścienny, sterowany automatycznie – 1 szt; - Notebook 15,6” – 1 szt; - Zestaw nagłośnienia – 1 szt; - Zestaw oświetlenia – 1 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32000000-3, 30213100-6, 30213300-8, 30200000-1, 32320000-2, 38652120-7, 38653400-1, 32324600-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Długość okresu gwarancji na projektor multimedialny o jasności min. 6000 lm (pozycja nr 5 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ)

20,00

Parametr techniczny - Pojemność dysku SSD notebooka (pozycja nr 8 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ)

10,00

Parametr techniczny - Pojemność pamięci RAM notebooka (pozycja nr 8 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ)

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

Pakiet 2 - meble

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2) pakiet nr 2: meble, w tym: - Stół składany – 40 szt; - Krzesło bankietowe – 200 szt; - Biurko – 3 szt; - Fotel biurowy – 3 szt; - Szafa aktowa z płyty melaminowej – 22 szt; - Szafa biurowa metalowa – 1 szt; - Stolik biurowy – 7 szt; - Wieszak drewniany wolnostojący – 9 szt; - Krzesło kubełkowe tapicerowane – 24 szt; - Szafka na naczynia górna – 1 szt; - Stolik socjalny – 1 szt; - Krzesło biurowe profilowane ze sklejki – 58 szt; - Sztaluga ekspozycyjna trójnożna – 10 szt; - Stolik świetlicowy – 15 szt; - Krzesło kubełkowe z tworzywa – 56 szt; - Stolik do gry w piłkarzyki – 1 szt; - Mównica aluminiowa – 1 szt; - Szafa magazynowa zamykana metalowa – 1 szt; - Regał magazynowy – 20 szt; - Wieszak do szatni wolnostojący na min. 50 haczyków – 6 szt; - Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej o poj. 15 l – 10 szt; - Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej o poj. 30 l – 7 szt; - Roleta rzymska przyciemniająca – 12 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Długość okresu gwarancji jakości

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

3

Nazwa:

Pakiet 3 - sprzęt AGD

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3) pakiet nr 3: sprzęt AGD, w tym: - Lodówka o poj. chłodziarki 160 l – 1 szt; - Ekspres ciśnieniowy do kawy – 1 szt; - Szafa chłodnicza pojedyncza o poj. min. 350 l – 1 szt; - Szafa chłodnicza o poj. min. 1400 l – 1 szt; - Stół roboczy z półką ze stali nierdzewnej – 7 szt. w tym; - Regał magazynowy stalowy – 2 szt; - Piec konwekcyjno–parowy elektryczny – 1 szt; - Stół zmywakowy z dwoma komorami i półką dolną – 4 szt; - Stół zmywakowy z jedną komorą i półką dolną – 1 szt; - Stół zmywakowy z basenem jednokomorowym – 1 szt; - Patelnia grzewcza elektryczna – 1 szt; - Regał ociekowy z półkami perforowanymi – 1 szt; - Szafa przelotowa na naczynia – 1 szt; - Bemar jezdny trzykomorowy – 1 szt; - Zmywarka do naczyń z funkcją wyparzania – 1 szt; - Szafa magazynowa ze stali nierdzewnej – 3 szt; - Szafka odzieżowa dwudzielna podwójna – 1 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39700000-9, 39710000-2, 39220000-0, 39221000-7, 39711200-1, 37800000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Długość okresu gwarancji jakości na sprzęt AGD

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Specyfikacja:
Liczba odwiedzin: 916493

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała