ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
data publikacji: 31-12-2020 | 09:46data ostatniej modyfikacji: 31-12-2020 | 09:47Wytworzył: m.kotula
Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie miasta Boguchwała
31 grudnia 2020
31/12/2020    S255

Ogłoszenie o zamówieniu

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Boguchwała
Krajowy numer identyfikacyjny: 517-00-36-465
Adres pocztowy: ul. Suszyckich 33
Miejscowość: Boguchwała
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 36-040
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Kotula
E-mail: m.kotula@um.boguchwala.pl
Tel.: +48 178755200
Faks: +48 178755209
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.boguchwala.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.boguchwala.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie miasta Boguchwała

 

Numer referencyjny: RIZ.271.31.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia jest wybór partnera prywatnego dla Przedsięwzięcia, któremu nadano nazwę: „Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Miasta Boguchwała”. Przedmiotem Przedsięwzięcia jest zagospodarowanie na cele sportowe i rekreacyjne terenów gminnych zlokalizowanych między ulicą Eugeniusza Kwiatkowskiego w gminie Boguchwała w sąsiedztwie rzeki Wisłok. W ramach Przedsięwzięcia przewidziana jest realizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego, obejmującego basen, oraz pozostałe komplementarne funkcje jak np. halę sportową, boiska piłkarskie (podmiot publiczny z góry nie przesądza jednak charakteru i zakresu dodatkowych funkcji sportowych). Podstawowym celem infrastrukturalnym podmiotu publicznego jest budowa krytej pływalni na użytek mieszkańców Gminy Boguchwała wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz wewnętrznym układem komunikacyjnym. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71300000 Usługi inżynieryjne
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71500000 Usługi związane z budownictwem
79900000 Różne usługi branżowe i podobne
45212212 Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Gmina Boguchwała

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w dokumencie pn. „Opis potrzeb i wymagań”, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia (dostępny na stronie internetowej podanej w sekcji I ogłoszenia). Ostateczny zakres rzeczowy zamówienia doprecyzowany zostanie w trakcie dialogu konkurencyjnego.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena koncepcji funkcjonalno-architektonicznej / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. / Waga: 3
Kryterium kosztu - Nazwa: Wynagrodzenie partnera prywatnego (terminy i wysokość przewidywanych płatności podmiotu publicznego) / Waga: 1
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 126
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Maksymalna liczba: 3
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

 

1. Zamawiający zaprosi do dialogu 3 wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu.

2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza bądź równa 3, Zamawiający zaprasza do dialogu wszystkich wykonawców spełniających te warunki, z zastrzeżeniem możliwości unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., dalej „ustawa PZP”). W przypadku wystąpienia takiej sytuacji mechanizm kryteriów selekcji nie będzie miał zastosowania.

3. Wykonawca nie może powołać się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania kryteriów selekcji.

4. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż 3, Zamawiający zaprasza do dialogu wykonawców wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji.

5. Wykonawcę niezaproszonego do dialogu traktuje się jak wykluczonego z postępowania.

6. W ramach pierwszego kryterium selekcji Zamawiający przyzna 1 punkt za każde wykazane doświadczenie polegające na zrealizowaniu przez wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przedsięwzięcia obejmującego wykonanie krytego basenu o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 1 500 m2, należącego do kategorii XV obiektów budowlanych załącznika do ustawy Prawo budowlane, o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 150 m2. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach pierwszego kryterium selekcji: 10.

7. W przypadku, gdy nie będzie można wyłonić 3 wykonawców zgodnie z powyżej przedstawionym pierwszym kryterium selekcji, z uwagi na fakt, że dwóch lub więcej wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów w sposób uniemożliwiający wyłonienie 3 wykonawców o najwyższej punktacji, o kolejności wykonawców, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów zdecyduje drugie kryterium selekcji, w ramach, którego Zamawiający przyzna 1 punkt za każdą wykazaną w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługę trwającą co najmniej 24 miesiące, polegającej na utrzymaniu technicznym krytego basenu o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 1 500 m2, należącego kategorii do XV obiektów budowlanych załącznika do ustawy Prawo budowlane, o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 150 m2.

 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

 

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP.

Stosownie do art. 31c ustawy PZP, Zamawiający informuje o przeprowadzeniu dialogu technicznego w dniach w dniach 17 sierpnia – 20 października 2020 r.

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

Zamawiający odstępuje od określania warunków

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Kryteria kwalifikacji oraz wykaz dokumentów, jakie muszą przedłożyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków – zgodne z dokumentami zamówienia – Opis potrzeb i wymagań (załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu)

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Kryteria kwalifikacji oraz wykaz dokumentów, jakie muszą przedłożyć wykonawcy w celu potwierdzenie spełniania tych warunków – zgodne z dokumentami zamówienia – Opis potrzeb i wymagań (załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu)

 

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Warunki umowy wskazane zostaną w załączniku do SIWZ – „Wzór umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym”, którego treść zostanie ukształtowana w toku dialogu konkurencyjnego.

 

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Dialog konkurencyjny
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/02/2021
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Data: 31/05/2021
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Każdy wykonawca może złożyć w ramach postępowania tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa się w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa się z:

Formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu).

Pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (jeśli dotyczy).

Pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawcy, o ile uprawnienie do reprezentacji wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego.

Jeśli dotyczy - zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz z wymaganymi informacjami potwierdzającymi rzeczywisty dostęp do tych zasobów

Oświadczenie Wykonawcy w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 214/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu (Załącznik nr 7 do ogłoszenia o zamówieniu).(dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, dla podmiotów trzecich, jeśli wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy PZP oraz dla podwykonawców, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy PZP). Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia w dokumencie JEDZ w Części IV: Kryteria kwalifikacji wyłącznie Sekcji α: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji.

Dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji, wymienionych w pkt 6.2. lit. B ppkt 1 i 2 Opisu potrzeb i wymagań.

Oświadczenia RODO. Załączniki do ogłoszenia o numerach 1-12 (wzory dokumentów) zostały opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.bip.boguchwala.pl. Jeżeli wykonawca przy składaniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie posługuje się udostępnionymi przez Zamawiającego formularzami, zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów, których treść jest zgodna z treścią zawartą w ww. formularzach.

Wniosek należy złożyć drogą elektroniczną na platformę miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych (https://miniportal.uzp.gov.pl/) za pośrednictwem https://epuap.gov.pl.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków (o której mowa w art. 60d ust. 1 ustawy PZP), jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, z wykonawcami, którzy złożyli odrębne wnioski w przedmiotowym postępowaniu. Wzór takiego oświadczenia zawarty jest w zał numer 8 do ogłoszenia o zamówieniu.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oświadczenie składa każdy z wykonawców.

Wskazany w sekcji II.2.7) okres obowiązywania zamówienia może ulec zmianie w toku ustaleń poczynionych w trakcie dialogu konkurencyjnego.

W ramach niniejszego ogłoszenia wykonawca zwany jest zamiennie partnerem prywatnym, zaś zamawiający podmiotem publicznym.

Informacje określone w art. 60c ust. 1 ustawy PZP zostały przedstawione w załączniku numer 1 do ogłoszenia.

 

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej) informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia (art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP).

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec treści SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz. U. UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej (art. 182 ust. 2 pkt ustawy PZP).

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

28/12/2020
Specyfikacja:
Liczba odwiedzin: 916493

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała