ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
data publikacji: 18-05-2017 | 11:20data ostatniej modyfikacji: 18-05-2017 | 11:21Wytworzył: m.kotulaWprowadził: m.kotula
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
18 maja 2017
 
 
 
Ogłoszenie nr 84803 - 2017 z dnia 2017-05-18 r.
Boguchwała: Powtórzenie podobnych robót budowlanych objętych inwestycją pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w Gminie Boguchwała - Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Boguchwała etap I.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Boguchwała, krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. ul. Tkaczowa  134, 36040   Boguchwała, państwo Polska, woj. podkarpackie, tel. 017 8755201, faks 017 8755209, e-mail ug@boguchwala.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.boguchwala.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Powtórzenie podobnych robót budowlanych objętych inwestycją pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w Gminie Boguchwała - Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Boguchwała etap I.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
WO-ZP.271.9.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres zamówienia podobnego obejmuje: 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa rowów melioracyjnych w terenie pagórkowatym 2. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm. 3. Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm. 4. Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. Nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych 5. Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr. 150-250 mm w gruntach kat. III-IV.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
 
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT4006.22
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Kanalizacyjnych ROKAN Rość Dawid,  ,  ul. Kwiatkowskiego 6,  35-311,  Rzeszów,  kraj/woj. podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4927.65
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4927.65
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4927.65
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający dnia 21-10-2016 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w gminie Boguchwała – Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Boguchwała - Etap 1. Zamawiający może na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp udzielić zamówienia z wolnej ręki, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamówienie podstawowe zostało udzielone na podstawie umowy nr RU/530/2016 z dnia 29-11-2016 r. Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 21-10-2016 nr 328462-2016 Sekcja II pkt 7 oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Warunkiem udzielenia zamówienia będzie zarezerwowanie środków na ten cel w budżecie Gminy Boguchwała. Ponadto możliwość udzielenia zamówień podobnych została uwzględniona przy obliczaniu szacunkowej wartości zamówienia oraz ustaleniu trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Protokół Komisji z ustalenia trybu z dnia 20.10.2016 r. Zamówienie objęte niniejszym postępowaniem polega na powtórzeniu podobnych robót co zamówienie podstawowe oraz jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zakres zamówienia podobnego obejmuje: 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa rowów melioracyjnych w terenie pagórkowatym 2. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm. 3. Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm. 4. Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. Nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych 5. Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr. 150-250 mm w gruntach kat. III-IV. Powyższe roboty są zgodne z robotami budowlanymi określonymi w przedmiocie zamówienia podstawowego – poz. 1, 8 , 10 i 11 Przedmiaru robót dla miejscowości Mogielnica oraz poz. 7, 10 i 11 Przedmiaru robót dla miejscowości Nosówka (Załącznik Nr 11 do SIW). Zamówienie podobne stanowi nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Szacuje się, ze wartość zamówień podobnych wynosi 4006,22 zł netto. Wartość szacunkowa zamówienia podstawowego ustalono na podstawie wniosku o wydatkowanie środków budżetowych z dnia 05-10-2016 r. i wynosi ona 259 371,43 zł netto. Wartość zamówień uzupełniających stanowi 1,54 % wartości zamówienia podstawowego. W związku z powyższym uznaje się, że przesłanki do udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp zostały spełnione.

 
 
Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki
Liczba odwiedzin: 922946

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała