Konkursy aktualne 

polska  angielska
data publikacji: 17-07-2012 | 17:14data ostatniej modyfikacji: 17-07-2012 | 17:14
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała 17 lipca 2012
Załącznik 
do Zarządzenia  Nr 84/2012
Burmistrza Boguchwały z dnia
16 lipca 2012 roku

OGŁOSZENIE


Gmina Boguchwała ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Boguchwała.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

Do postępowania w sprawie wyłonienia podmiotu mającego organizować i prowadzić opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Boguchwała mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).
Do składania ofert zaprasza się podmioty określone w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235).

I.    Rodzaj zadania, wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego w latach 2012-2015:

Lp.    Rodzaj zadania i szczegółowe warunki realizacji    Wysokość środków
Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Boguchwała  
2012:   12 000,00 zł
2013: 144 000,00 zł
2014: 144 000,00 zł
2015:   96 000,00 zł
       

Realizacja zadania odbywać się będzie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367).

OPIS ZADANIA
Zadanie polega na:
1.    udostępnieniu miejsc dla 40 dzieci w wieku do lat 3 nie później niż od 3 grudnia 2012 r.
2.    zapewnieniu opieki nad 40 dzieci w wieku do lat 3  w dni robocze od poniedziałku do piątku, przez cały rok kalendarzowy- zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr. 45, poz. 235 z późń. zm.) w wyposażonym lokalu należącym do Gminy Boguchwała o powierzchni nie mniejszej niż 170 m2, którego zakup jest współfinansowany w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ Maluch”
3.    zapewnieniu opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
4.    zagwarantowaniu właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej przez prowadzenie zająć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
5.    prowadzeniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, wg programu zajęć odpowiednio opracowanego dla różnych grup wiekowych;
6.    współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka;
7.    zapewnieniu bezpieczeństwa w czasie przebywania w żłobku oraz odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych, zgodnych z obowiązującymi przepisami;
8.    zapewnianiu personelu o właściwych kwalifikacjach oraz określonej ilości godzin zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; wymiar godzin opieki określony zostanie w umowie zawartej pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka i podmiotem sprawującym opiekę,
9.    prowadzeniu rekrutacji z uwzględnieniem m.in. pierwszeństwa przyjęcia dzieci:
1). stale zamieszkałych na terenie Gminy Boguchwała
2). kontynuujących opiekę sprawowaną w formie żłobka
3). których oboje rodziców pracują lub uczą się w systemie dziennym
4). rodziców samotnie wychowujących

Ponadto zadanie polega na:
1.    zapewnieniu wyżywienia dzieciom objętym opieką (odrębny koszt poza przedmiotem konkursu),
2.    zapewnieniu pielęgniarki lub położnej
3.    wyłoniony w drodze konkursu podmiot będzie partnerem Gminy Boguchwała w realizacji zadania polegającego na organizacji opieki nad 40 dzieci w wieku do lat 3  z uwzględnieniem zapisów programu „MALUCH 2012”
4.    Gmina Boguchwała dla realizacji zadania publicznego w niniejszym konkursie udostępni podmiotowi wyłonionemu w ramach konkursu lokal o powierzchni min. 170 m2 wraz z wyposażeniem na podstawie umowy użyczenia, natomiast koszty eksploatacyjne ponoszone będą przez podmiot prowadzący. Na podmiocie realizującym zadanie ciążyć będzie uzyskanie  niezbędnych opinii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367)wymaganych do prowadzenia żłobka.

II. Zasady przyznawania dotacji
1.    Gmina Boguchwałą będzie współfinansować opiekę nad dziećmi w formie żłobka w oparciu o uchwałę Nr XXIII/258/2012 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 31 maja 2012. Niniejszy konkurs nie obejmuje współfinansowania usługi wyżywienia dzieci, która stanowi odrębny koszt, finansowany przez rodziców w formie odrębnej opłaty pobieranej przez podmiot prowadzący żłobek. Koszty wyżywienia oferent przedstawi w odrębnym załączniku.
2.    Współfinansowanie przez Gminę Boguchwała obejmowało będzie opiekę sprawowaną nad dzieckiem przez pełny miesiąc tj. przez wszystkie dni robocze miesiąca zgodnie z deklaracją rodziców zawartą w umowie.
3.    Rozliczenie z podmiotem realizującym zadanie następować będzie zgodnie z uchwałą Nr XXIII/258/2012 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 31 maja 2012.
4.    Podmiot, który otrzyma dotację na realizację zadania, jest zobowiązany zamieścić w sposób czytelny informację w wydawanych przez siebie w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, poprzez media, w tym na swojej stronie internetowej, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Gminę Boguchwała w następującym brzmieniu: „Prowadzenie żłobka w Boguchwale jest współfinansowane ze środków Gminy Boguchwała”.

III. Termin realizacji zadania
Zadanie realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2015 r.


IV. Warunki realizacji zadania.
Zadanie może realizować podmiot, który:
1.    spełnia zapisy zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45,poz. 235 z późn. zm.)
2.    prowadzi żłobek, przedszkole lub punkt przedszkolny
3.    posiada kadrę, spełniającą wymagania określone w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym, dziennego opiekuna oraz wolontariusza (Dz. U. Nr 69, poz. 368),
4.    zapewnia realizację zadania zgodnie z OPISEM  ZADANIA.
5.    podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych, a także ustawy o finansach publicznych.

V. Termin i warunki składania ofert
1.    Oferty należy składać w jednym egzemplarzu wyłącznie na drukach, zgodnych z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Formularz oferty wraz z załącznikiem nr 1 (Oświadczenie oferenta)  dostępne są na stronie internetowej www.boguchwala.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Boguchwała
2.    Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Boguchwale 36-040 Boguchwała, ul. Doktora Tkaczowa 134, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2012 roku (decyduje data wpływu do kancelarii).W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data jej wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Boguchwale, a nie data stempla pocztowego.
3.    Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objętą procedurą konkursową.
4.    Oferent może złożyć w konkursie jedną ofertę na organizację opieki w formie żłobka. W przypadku złożenia większej liczby ofert przez jednego oferenta na to samo zadanie, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.
5.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z jej przyjęciem i wsparciem zadania
6.    Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane oferentowi.
7.    Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w miejscu i czasie określonym
w ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania wg wzoru:  Konkurs„ORGANIZACJA OPIEKI SPRAWOWANEJ W FORMIE ŻŁOBKA”
Pouczenie:
1.    Wszystkie strony oferty muszą być ze sobą połączone (np. zszyte) i ponumerowane.
2.    Wszystkie załączniki do oferty muszą być ze sobą połączone (np. zszyte) i ponumerowane.
8.    Przed złożeniem oferty pracownicy Urzędu Miejskiego w Boguchwale mogą udzielać stosownych wyjaśnień oraz odpowiadać na pytania oferenta dotyczące zadań konkursowych oraz wymogów formalnych tel.(17) 87-55-214

VI. Wymagana dokumentacja
Dokumenty podstawowe:
1.    Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
Pouczenie
1.    Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione.
2.    W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”.
3.    W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami.
4.    W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru.
5.    We wskazanych miejscach należy umieścić pieczęć podmiotu.

2.    Dokumenty poświadczające status prawny oferenta tj. aktualny, wydany nie później niż 3 miesiące od daty złożenia, wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, ewidencji, wynikającego z prowadzonej działalności objętej przedmiotem konkursu wraz z oświadczeniem, że dane uwidocznione w dokumencie poświadczającym status prawny nie uległy zmianie.
3.    Pełnomocnictwa lub upoważnienia w przypadku składania ofert przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.
4.    Opis posiadanego doświadczenia
5.    Projekt statutu żłobka
6.    Kalkulacja kosztów wyżywienia
7.    Oświadczenie oferenta o niezaleganiu z należnościami finansowymi zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 Pouczenie:
Oświadczenie uznaje się za poprawne pod względem formalnym, gdy zostaną skreślone/usunięte wszystkie niepotrzebne sformułowania oznaczone gwiazdką oraz zostaną podane wszystkie żądane informacje.
9. Oświadczenia formalne, dotyczące:
1) potwierdzenia zakresu prowadzonej działalności zgodnej z ogłoszonym konkursem na realizację zadania publicznego;
2) pobierania / nie pobierania opłat od rodziców/opiekunów prawnych dzieci;
3) wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, a także wprowadzanie ich do systemów informatycznych w zakresie związanym z otwartym konkursem przez osoby których te dane dotyczą poprzez złożenie stosownych oświadczeń zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz.926, z późn. zm.);
4) zgodności informacji podanych w ofercie ze stanem prawnym i faktycznym;
10.Oświadczenie wynikające z zakresu realizowanego zadania, dotyczące:
1) realizacji zadania zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu konkursowym;
11. Inne dokumenty wynikające ze składanej oferty.

Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.

Pouczenie:
1.    Ofertę, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
2.    W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.
3.    Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
4.    W przypadku złożenia załącznika w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jak oryginał i opatrzony datą.
5.    Potwierdzenie za zgodność z oryginałem złożonych kserokopii dokumentów następuje poprzez złożenie na każdej stronie kserokopii potwierdzeń za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione


Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.

Dokumenty składane w przypadku otrzymania dotacji
Oferent zobowiązany jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji, dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy, w tym:
    oświadczenie o przyjęciu bądź nie przyjęciu dotacji,
    korektę oferty uwzględniającej zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania. Korekta nie może dotyczyć udziału własnego podmiotu w zakresie jego zmniejszenia.
    potwierdzenie aktualności danych oferenta, zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy.


VII. Termin i tryb wyboru oferty
1. Decyzję o wyborze ofert dokonuje Burmistrz Boguchwały po zapoznaniu się z opinią
Komisji konkursowej dotyczącą złożonych ofert w terminie do 60 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.
2. Komisja konkursowa zostanie powołana zarządzeniem kierownika, które to dookreśli zasady jej pracy.

3. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
4. Ocena formalna.
Ocena formalna obejmuje:
1)    złożenie oferty w wyznaczonym terminie
2)    złożenie oferty w jednym egzemplarzu na obowiązującym wzorze, podpisanej przez osoby upoważnione zgodnie z przedłożonymi dokumentami;
3)    złożenie wymaganych pieczątek oferenta w miejscach wskazanych w ofercie;
4)    wypełnienie właściwych miejsc, rubryk, tabel w ofercie;
5)    poprawność kalkulacji kosztów pod względem formalnym;
6)    kompletność dokumentów i oświadczeń , o których mowa w ogłoszeniu łącznie z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem na kopiach dokumentów.
5. Oferty niekompletne, niepodpisane oraz niepotwierdzone za zgodność z oryginałem na wymaganych dokumentach lub kopiach dokumentów przez osoby uprawnione do reprezentacji, mogą zostać warunkowo dopuszczone do konkursu po dostarczeniu lub uzupełnieniu w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 5 dni , brakujących podpisów i dokumentów.
W przypadku nie zastosowania się do wezwania, oferty zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
6. Oferty, które przeszły pozytywnie ocenę formalną podlegają ocenie merytorycznej.
7. Ocena merytoryczna
Ocena merytoryczna ofert:
Kryteria oceny (suma punktów przypadających na jedną osobę w komisji konkursowej wynosi 100):

Lp    Nazwa kryterium    Możliwa liczba punktów

1.    Kosztorys oferty tj.: miesięczny koszt jednostkowy opieki nad 1 dzieckiem    0-60 pkt.*

2.    Doświadczenie podmiotu w realizacji zadania o podobnym charakterze.    0-10 pkt
3.    Dodatkowy pakiet oferowanych usług(np. możliwość opieki w sobotę, programy opieki nad dzieckiem, dodatkowe usługi)    0-30 pkt
    RAZEM    0-100 pkt
* w przypadku otrzymania w niniejszym kryterium poniżej 30 punktów oferta zostaje
odrzucona i nie podlega dalszej ocenie.
Oferty nie będą również rozpatrywane, jeżeli uzyskają łącznie ocenę 50 i mniej punktów.
8. Otwarcie kopert z ofertami konkursowymi oraz dokonanie oceny formalnej złożonych ofert, zgodnie z wymaganiami podanymi w dziale VI niniejszego ogłoszenia, nastąpi w obecności co najmniej dwóch pracowników Urzędu Miejskiego w Boguchwale, upoważnionych przez Burmistrza Boguchwały
9. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz nie uzupełnione zgodnie z zapisem w p.5 nie będą dalej rozpatrywane.   
11. Oceny merytorycznej złożonych ofert oraz kryteriów podanych w treści niniejszego ogłoszenia dokona Komisja Konkursowa.
12. Po analizie złożonych ofert Komisja Konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Boguchwały.
13. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Burmistrz Boguchwały w drodze zarządzenia.
14. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boguchwała, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Boguchwale oraz na stronie internetowej: www.boguchwala.pl
15. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
16. Zarządzenie Burmistrza Boguchwały jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana.


GMINA BOGUCHWAŁA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:
1. Odwołania konkursu bez podania przyczyny.
2. Korekty ogłoszenia.
3. Wezwania oferenta w trybie pilnym do składania wyjaśnień i usunięcia braków formalnych, z zastrzeżeniem, że oferent musi się zgłosić i usunąć braki w wyznaczonym terminie.
4. Negocjowania z oferentami warunków i kosztów realizacji zadania oraz terminu realizacji i zakresu rzeczowego zadania.

IX. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Boguchwała w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:

Konkurs ofert na realizację zadania, którego przedmiotem jest organizacja opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Boguchwała, ogłaszany jest po raz pierwszy.


Formularz oferty wraz z wzorem załącznika nr 1 (Oświadczenie oferenta) wymienionym w ogłoszeniu dostępne są na stronie internetowej www.boguchwala.pl 
 
Liczba odwiedzin: 863809

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała