Konkursy aktualne 

polska  angielska
data publikacji: 23-07-2012 | 15:48data ostatniej modyfikacji: 23-07-2012 | 15:54
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Boguchwała w zakresie kultury fizycznej i sportu 23 lipca 2012

Ogłoszenie
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Boguchwała w zakresie kultury fizycznej i sportu  - organizacja II Wyścigu Rowerowego MTB Boguchwała Tour 2012  w dniu 16 września 2012 roku


I. CEL
Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego i udzielenie dofinansowania w formie wsparcia na realizację zadania publicznego Gminy Boguchwała w zakresie kultury fizycznej  o charakterze promującym zdrowy styl życia - organizacja II Wyścigu Rowerowego MTB Boguchwała Tour 2012 w dniu 16 września 2012 roku

II. SZCZEGÓŁY ZADANIA KONKURSOWEGO:

1. W ramach konkursu przewiduje  się realizację zadania pn: II Wyścigu Rowerowego MTB Boguchwała Tour  2012  w dniu 16 września 2012 roku.
2. Celem  zadania jest promowanie i stymulacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz popularyzacja zdrowego stylu życia. Zadanie winno obejmować swoim zakresem dzieci, młodzież i dorosłych uczestników wyścigu.
3. Impreza winna mieć charakter  bezalkoholowy.
4. Realizacja zadania o którym mowa w ust. 1 odbywać się będzie na terenie Gminy Boguchwała lub  w niewielkiej części poza jej granicami, zgodnie z opracowaną trasą i regulaminem wyścigu.
5. Przy realizacji zadania  wymagane jest stosowanie obowiązujących przepisów prawa oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń na przeprowadzenie wyścigu rowerowego.
6. Osoby realizujące bezpośrednio zadania związane z organizacją zadania, winny posiadać kwalifikacje odpowiednie do wykonywanych działań, w ramach realizacji zadania publicznego.
7. W ramach realizacji zadania wymagane jest:
1) ubezpieczenie uczestników wyścigu,
2) zapewnienie opieki medycznej,
3) zabezpieczenie obsługi sędziowskiej
4) zabezpieczenia obsługi i bezpieczeństwa na trasie rajdu,
5) zabezpieczenie wyznaczenia trasy wyścigu i jej oznakowanie,
6) zapewnienie nieodpłatnego udziału dzieci i młodzieży do lat 16 (za zgodą prawnych opiekunów) w wyścigu
7) promocję wyścigu rowerowego w mediach.


III. ADRESACI KONKURSU
1. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3  ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz. U. Nr 234 z 2010 r. poz. 1536 z późn. zm.)
2.Adresatem konkursu może być podmiot, który działalność w zakresie popularyzacji sportu i turystyki  ma zapisaną  w swoim statucie.

IV. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW
Na realizację zadań planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 21.500 zł  zł słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych.


V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferty należy  przygotowywać  zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2011r, Nr 6, poz. 25). Formularz oferty można pobrać ze strony Urzędu Miejskiego w Boguchwale http://www.boguchwala.pl/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci-ngo/

2. Oferty należy składać wraz z załącznikami:
1) aktualnym (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego niezależnie kiedy  został wydany lub inny dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu ( potwierdzający posiadanie osobowości prawnej oraz prawo do zaciągania zobowiązań  finansowych przez podmiot),
2) aktualnym statut podmiotu,
3) sprawozdaniem finansowym i merytorycznym z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,
4) oświadczeniem o terminowym rozliczeniu się z dotychczas otrzymanych dotacji z jednostek samorządowych.
5) Regulaminem oraz wyznaczoną trasą wyścigu rowerowego (mapa).
3. Do oferty  można dołączyć recenzje lub rekomendacje mające znaczenie  przy ocenie oferty.
4. Załączniki do oferty winny być podpisane  przez osoby reprezentujące podmiot:
1) w przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują  pieczątkami  imiennymi, podpis powinien zawierać pełne imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję w reprezentacji podmiotu,
2) kserokopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu,
3) w przypadku gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia.
5. Podmiot może złożyć tylko jedną ofertę do  konkursu. Złożenie przez oferenta więcej ofert spowoduje, pozostawienie wszystkich bez rozpatrzenia.
6. W przypadku złożenia oferty wspólnej, oferta ta musi spełniać wymogi określone w art.
14 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
7. Ofertę złożoną do konkursu, która nie uzyskała dofinansowania, nie może ponownie składać w trybie określonym w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


VI. TERMIN REALIZACJI I SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać do dnia 13 sierpnia 2012 roku.
1. Zadania realizowane  będzie w okresie od dnia podpisania umowy do końca września 2012 roku. Oferty z załącznikami  należy składać  w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, ul. Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała  w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy urzędu, z dopiskiem na kopercie „Konkurs ofert – w zakresie  sportu  - organizacja II Wyścigu Rowerowego MTB Boguchwała Tour 2012  w dniu 16 września 2012 roku
2. Liczy się data wpływu do Urzędu.
3. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert podejmuje Burmistrz Boguchwały na podstawie rekomendacji przedstawionej przez komisję konkursową. Wyniki otwartego konkursu ofert podaje się do publicznej wiadomości. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
4. Skład Komisji Konkursowej, zasady jej pracy określa odrębne Zarządzenie Kierownika Urzędu Miejskiego w Boguchwale.
5. Wybór oferty nastąpi w oparciu o ocenę formalną oraz merytoryczno-finansową oferty.
6. Ocenie merytorycznej poddane zostaną wyłącznie oferty, które w trakcie oceny formalnej nie zostaną odrzucone z następujących przyczyn:
- złożone na druku innym niż wskazany w niniejszym ogłoszeniu,
- złożone po terminie,
- dotyczą zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
- złożone przez podmioty nieuprawnione, zgodnie z ogłoszeniem, do udziału w konkursie,
-niemieszczące się pod względem merytorycznym w rodzaju zadań wskazanych w ogłoszeniu.
Oferty niekompletne, niepodpisane oraz niepotwierdzone za zgodność z oryginałem na wymaganych dokumentach lub kopiach dokumentów przez osoby uprawnione do reprezentacji, mogą zostać warunkowo dopuszczone do konkursu po dostarczeniu lub uzupełnieniu w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 5 dni, brakujących podpisów
i dokumentów. W przypadku niezastosowania się do wezwania, oferty zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.


VII. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Oceny formalnej wniosków dokona Referat Planowania, Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Boguchwale.
2. Ocena formalna wniosków:
2.1 Oferta jest prawidłowa pod względem formalnym gdy spełnia następujące kryteria:
a) sporządzona jest na prawidłowym formularzu,
b) złożona w określonym terminie,
c) zadanie jest zgodne z celami i założeniami merytorycznymi konkursu,
d) oferta została złożona przez uprawniony podmiot,
e) zawiera wszystkie wymagane załączniki,
f) opatrzona wraz z załącznikami datą oraz podpisami osób reprezentujących podmiot (uprawnionymi statutowo bądź upoważnionymi w tym celu),
g) złożone są oświadczenia, o których mowa na ostatniej stronie oferty, poprzez zakreślenie właściwych pozycji,
h) została uzupełniona o brakujące dokumenty i podpisy, w wyznaczonym terminie.
2.2 Oferta niespełniająca  kryteriów, o których mowa w pkt. 2.1, zostanie odrzucona z powodów formalnych.
3. Oceny merytoryczno- finansowej dokona Komisja Konkursowa stosując następujące kryteria:
a)  możliwość  realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty  wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /0 do 4 pkt/,
b) proponowana jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w rat. 3 ust.3 będą realizować zadanie publiczne /0 do 4 pkt/,
c) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych środków na  realizację zadania /0 do 4 pkt/,
d)  kalkulacja kosztów realizacji zadania / od 0 do 4 pkt/,
e)  deklarowany udział środków własnych   i środków  pozyskanych z innych źródeł w stosunku do dotacji /od 0 do 4 pkt/, w tym:
- udział własny  i środki z innych źródeł  0% - 10%         - 0 pkt
- udział własny  i środki z innych źródeł  11% - 25%       - 1 pkt,
- udział własny  i środki z innych źródeł  26% - 50%       - 2 pkt,
- udział własny i środki z innych źródeł    51% - 75%      - 3 pkt,
- udział własny powyżej  76%   w tym środki z innych źródeł  - 4 pkt
f) deklarowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną  członków / od 0 do 4 pkt/, maksymalnie – 24 pkt

VIII. TRYB WYBORU OFERT
1. Oferty które otrzymają w ocenie Komisji Konkursowej poniżej 15 pkt, nie uzyskają rekomendacji do dofinansowania.
2. Burmistrz Boguchwały podejmuje ostateczną decyzję o dofinansowaniu zadań spośród przedstawionych przez Komisję Konkursową rekomendacji, poprzez stosowne Zarządzenie.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 10 dni od dnia wskazanego w dziale VI.
4.Zarządzenie Burmistrza Boguchwały w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji, stanowi podstawę do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem.
5.Umowa określa warunki realizacji zadania publicznego, zgodnie ze wzorem umowy określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku, w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2011, Nr 6, poz. 25).

IX. ZOBOWIĄZANIA OFERENTÓW
1.Oferent przed podpisaniem umowy  zobowiązany jest do przedłożenia korekty realizacji zadania z uwzględnieniem kwoty przyznanej dotacji oraz dostosowania harmonogramu realizacji zadania.
2.Nieprzedłożenie ww. dokumentów oznacza rezygnację podmiotu z realizacji zadania publicznego a tym samym z przyznanej dotacji.
3.Burmistrz Boguchwały może odmówić podpisania umowy na realizację zadania publicznego w przypadku:
-  utraty przez podmiot zdolności do czynności prawnych,
-  ujawnienia okoliczności podważających wiarygodność podmiotu.
4.Oferenci którzy otrzymali dotacje na realizację zadań publicznych zobowiązani są do zamieszczania we wszystkich ogłoszeniach, materiałach promocyjnych, drukach, reklamach, plakatach związanych z realizacją zadania zapisu : „Dofinansowano z budżetu Gminy Boguchwała”.
5.Wyłącznie do celów promocyjno-reklamowych realizowanych zadań, oferenci otrzymają zgodę na wykorzystanie symboli Gminy Boguchwała: loga lub herbu.

X. ROZLICZENIE ZADANIA
1.Oferenci są zobowiązani do przygotowywania i składania sprawozdań z realizacji zadań, w terminach określonych w umowie, według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2011r, Nr 6, poz. 25).
2. Sprawozdanie z realizacji zadania  obejmuje cały jego zakres, zarówno całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji, środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł oraz wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków), o których mowa w ust. 1 i 3. Rozliczeniu w ramach zadania podlegają tylko takie działania i wydatki, które mieszczą się w czasookresie realizacji zadania publicznego, wskazanym w umowie. W zestawieniu faktur konieczne jest wyszczególnienie wydatków poniesionych ze wszystkich źródeł  tj. dotacji, środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł oraz wkładu osobowego. Do sprawozdania należy obowiązkowo załączyć: listy uczestników, potwierdzenia odbioru nagród, kopie umów, publikacje materiały promocyjne.
3.W przypadku uchybień i błędów w złożonym sprawozdaniu oferent zostanie wezwany do złożenia korekty sprawozdania lub uzupełnienia dokumentów.
4.Burmistrz Boguchwały, na każdym etapie realizacji zadania publicznego, ma prawo do kontroli i oceny  realizacji zadania objętego dofinansowaniem.
5.Kontrola obejmuje prawidłowość wykonania zadania oraz wydatkowania środków z dotacji. Kontrola może być prowadzona w trakcie lub po zakończeniu realizacji zadania.


XI. INFORMACJA  O DOTACJACH W ROKU 2011
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010  Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w roku 2011  przekazano na realizację zadań publicznych z dziedziny sportu kwotę 23.000 zł słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych.

zarzadzenie_o_konkursie_.pdf (491.83 Kb)

wzor_oferta2012.doc (101.00 Kb)
 
 
 
 
 
 

 

 

Liczba odwiedzin: 863809

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała