Konkursy aktualne 

polska  angielska
data publikacji: 07-12-2012 | 22:23data ostatniej modyfikacji: 11-12-2012 | 13:30
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej 07 grudnia 2012

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Boguchwała w roku 2013.
Do konkursu mogą przystąpić organizacje  pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy.


1.    Przedmiot zadania
Przedmiotem zlecenia zadania jest  świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Boguchwała  w zależności od potrzeb faktycznych Gminy.Przewidywana /orientacyjna/ liczba godzin w ciągu 1 dnia roboczego wynosi około 40 godzin. Liczba godzin może się zmieniać.

2.    Rodzaj zadania
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie powierzone wykonanie zadania z zakresu pomocy społecznej.Zadaniem pomocy społecznej objętym przedmiotowym konkursem  jest zapewnienie usług opiekuńczych  zaspakajających potrzeby życiowe ludzi  chorych i  niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania, w tym  zaspakajanie codziennych życiowych potrzeb a w szczególności:

1) utrzymanie czystości w pomieszczeniach osoby wymagającej opieki,
2) zakup artykułów spożywczych i innych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego,
3) przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety,
4) pomoc w spożywaniu posiłków,
5) pranie bielizny osobistej i pościelowej oraz przesłanie łóżka,
6) pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
7) zapobieganie powstawania odleżyn i odparzeń,
8) zapewnienie kontaktów z otoczeniem,
9) udzielanie informacji , wskazówek i pomocy w zakresie  rozwiązywania spraw życiowych,
10)świadczenie poradnictwa w zakresie rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje oraz organizacje świadczące pomoc,
11)pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób.

Podstawą przyznania usług opiekuńczych jest decyzja administracyjna wydana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Boguchwale.

3.    Czas realizacji zadania
Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej dotyczy okresu od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku.

4.    Kwota przeznaczona na realizację zadania
Przewidywana kwota na realizację zadania wynosi 90.000 zł  słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych.

5.    Warunki przystąpienia do konkursu
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie oferty w zamkniętej kopercie. Oferty winny być przygotowane zgodne ze wzorcem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania oraz podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego  lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2012 roku  /decyduje data wpływu do urzędu/. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty winny uwzględniać jednostkowy koszt tj. koszt jednej godziny usługi opiekuńczej.
Na kopercie winna widnieć informacja: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej  na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Boguchwała w roku 2013”.

Wraz z ofertą należy złożyć następujące załączniki:
1)    aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2)    aktualny statut podmiotu,
3)    sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub
w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.

Pouczenie:
Dopuszcza się możliwość złożenia, zamiast sprawozdania finansowego:
- informacji finansowej,  w przypadku gdy organizacja, która ze względu na termin,  o którym mowa w art. 52 ust.1 w związku z art. 3 ust.1 pkt 9 ustawy o rachunkowości, nie ma możliwości dołączenia sprawozdania finansowego 
- informacji finansowej za ostatni rok obrotowy  na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia lub sprawozdania złożone do właściwego organu, ale jeszcze nie zatwierdzonego przez organ zatwierdzający, o którym mowa w art. 53 ust.1 w związku z art. 3 ust.1 pkt 7 ustawy o rachunkowości.
4)    oświadczenie o terminowym rozliczeniu się z dotychczas otrzymanych dotacji z jednostek samorządowych,
5)    posiadane referencje i opinie.
Kopie wszystkich dokumentów powinny być opatrzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu.

6. Kryteria oceny ofert
1. Oceny formalnej wniosków dokona Referat Planowania, Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Boguchwale. 2. Ocena formalna wniosków:
2.1 Oferta jest prawidłowa pod względem formalnym gdy spełnia następujące kryteria:
a) sporządzona jest na prawidłowym formularzu,
b) złożona w określonym terminie,
c) zadanie jest zgodne z celami i założeniami merytorycznymi konkursu,
d) oferta została złożona przez uprawniony podmiot,
e) zawiera wszystkie wymagane załączniki,
f) opatrzona wraz z załącznikami datą oraz podpisami osób reprezentujących podmiot (uprawnionymi statutowo bądź upoważnionymi w tym celu),
g) złożone są oświadczenia, o których mowa na ostatniej stronie oferty, poprzez zakreślenie właściwych pozycji,
h) została uzupełniona o brakujące dokumenty i podpisy, w wyznaczonym terminie.
2.2 Oferta niespełniająca  kryteriów, o których mowa w pkt. 2.1, zostanie odrzucona z powodów formalnych.
3. Oceny merytoryczno- finansowej dokona Komisja Konkursowa stosując następujące kryteria:
a)  możliwość  realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /0 do 4 pkt/,

b) proponowana jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w rat. 3 ust.3 będą realizować zadanie publiczne /0 do 4 pkt/,

c) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych środków na  realizację zadania /0 do 4 pkt/,

d)  kalkulacja kosztów realizacji zadania / od 0 do 4 pkt/,

e) deklarowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną  członków / od 0 do 4 pkt/,
maksymalnie – 20 pkt

7. Tryb wyboru ofert
1. Oferty które otrzymają w ocenie Komisji konkursowej poniżej 15 pkt, nie uzyskają rekomendacji do dofinansowania.
2. Burmistrz Boguchwały podejmuje ostateczną decyzję o dofinansowaniu zadań, spośród przedstawionych przez Komisję Konkursową rekomendacji, poprzez stosowne Zarządzenie.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 20 dni od dnia wskazanego w rozdziale V.
4.Zarządzenie Burmistrza Boguchwały w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji, stanowi podstawę do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem.
5.Umowa określa warunki realizacji zadania publicznego, zgodnie ze wzorem umowy określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku, w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2011, Nr 6, poz. 25).

8. Zobowiązania oferentów
1.Oferenci przed podpisaniem umowy zobowiązani są do przedłożenia kosztorysu realizacji zadania z uwzględnieniem kwoty przyznanej dotacji oraz dostosowania harmonogramu realizacji zadania.
2.Nieprzedłożenie ww. dokumentów oznacza rezygnację podmiotu z realizacji zadania publicznego a tym samym z przyznanej dotacji.
3.Burmistrz Boguchwały może odmówić podpisania umowy na realizację zadania publicznego w przypadku:
-  utraty przez podmiot zdolności do czynności prawnych,
-  ujawnienia okoliczności podważających wiarygodność podmiotu.
5.Wyłącznie do celów promocyjno-reklamowych realizowanych zadań, oferenci otrzymają zgodę na wykorzystanie symboli Gminy Boguchwała: loga lub herbu.


9.Warunki realizacji umowy dotacyjnej
Koszty poniesione przez oferenta przed rozpoczęciem i po zakończeniu realizacji  zadania, określonego w umowie nie mogą stanowić podstawy do rozliczenia wydatków, w ramach realizacji zadania publicznego. Wyjątek mogą stanowić działania niefinansowe podejmowane przed rozpoczęciem realizacji zadania dla właściwej jego realizacji.
Niedozwolone jest podwójne finansowanie tj. rozliczenie wydatków w ramach realizacji zadania publicznego, które zostały w całości lub częściowo rozliczone w ramach realizacji innego zadania.
Sprawozdanie z realizacji umowy składa się osobiście lub przesyłką pocztową poleconą przewidzianym w umowie terminie na adres Zleceniodawcy. Termin, uważa się za zachowany jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji  działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy, lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

10. Informacja o wysokości  środków finansowych Gminy Boguchwała przeznaczonych  na realizację zadań  w roku 2012 /dotacja/ - z zakresu pomocy społecznej „Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Boguchwała” –89.000 zł słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych.

11.Dodatkowych informacji dotyczących:
- procedury  konkursowej udziela Magdalena Karp - pracownik Urzędu Miejskiego w Boguchwale tel. /17/ 87-55-224,
- merytorycznego zakresu zadania udziela Zuzanna Grzelak – pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tel. /17/ 87-55-262.

 

 wzor_oferta_2013.doc (101.00 Kb)

ogloszenie_o_konkursie_-_pomoc_spoleczna_2013-.pdf (676.36 Kb)informacja_finansowa_o_dzialalnosci_za_rok_2012.pdf (508.08 Kb)

Liczba odwiedzin: 863809

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała