Konkursy aktualne 

polska  angielska
data publikacji: 14-12-2012 | 20:20data ostatniej modyfikacji: 14-12-2012 | 20:21
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 14 grudnia 2012

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.
Do konkursu mogą przystąpić organizacje  pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy. Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz.1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXX/356/2012 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami  w roku 2013”, ogłasza się otwarty konkurs ofert w zakresie powierzenia do realizacji zadań publicznych, w formie wsparcia zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 
1. Opis i rodzaj zadań:
1/. Tworzenia i doskonalenia systemu szkolenia sportowego wśród społeczności gminy Boguchwała w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem gier zespołowych w tym prowadzonych rozgrywek amatorskich.
2/. Zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków w zakresie uprawiania sportów zimowych.

2. Czas realizacji zadań:
Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dotyczy okresu od stycznia do grudnia 2013 roku.

3. Kwota przeznaczona na realizację  zadań:
Przewidywana kwota na realizację zadań wynosi 30.000 zł słownie: trzydzieści tysięcy złotych. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zmiany wysokości kwoty  przeznaczonej na powyższe zadania.

4.Warunki przystąpienia do konkursu:
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie oferty w zamkniętej kopercie. Oferty winny być przygotowane zgodne ze wzorcem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania oraz podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego  lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.01.2013 roku  /decyduje data wpływu do urzędu/. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Na kopercie winna widnieć informacja: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Boguchwała w roku 2013”.  Wraz z ofertą należy złożyć następujące załączniki:
1) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub odpowiednio wyciąg
z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2) aktualny statut podmiotu,
3) sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.

Pouczenie:
Dopuszcza się możliwość złożenia, zamiast sprawozdania finansowego:
- informacji finansowej,  w przypadku gdy organizacja, która ze względu na termin,  o którym mowa w art. 52 ust.1 w związku z art. 3 ust.1 pkt 9 ustawy o  
rachunkowości, nie ma możliwości dołączenia sprawozdania finansowego 
- informacji finansowej za ostatni rok obrotowy  na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia lub
- sprawozdania złożone do właściwego organu, ale jeszcze nie zatwierdzonego przez organ zatwierdzający, o którym mowa w art. 53 ust.1 w związku z
  art. 3 ust.1 pkt 7 ustawy o rachunkowości.
4) oświadczenie o terminowym rozliczeniu się z dotychczas otrzymanych dotacji z jednostek samorządowych,
5) posiadane referencje i opinie.
Kopie wszystkich dokumentów powinny być opatrzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu.

5. Kryteria oceny ofert
1. Oceny formalnej wniosków dokona Referat Planowania, Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Boguchwale.
2. Ocena formalna wniosków:
2.1 Oferta jest prawidłowa pod względem formalnym gdy spełnia następujące kryteria:
a) sporządzona jest na prawidłowym formularzu,
b) złożona w określonym terminie,
c) zadanie jest zgodne z celami i założeniami merytorycznymi konkursu,
d) oferta została złożona przez uprawniony podmiot,
e) zawiera wszystkie wymagane załączniki,
f) opatrzona wraz z załącznikami datą oraz podpisami osób reprezentujących podmiot (uprawnionymi statutowo bądź upoważnionymi w tym celu),
g) złożone są oświadczenia, o których mowa na ostatniej stronie oferty, poprzez zakreślenie właściwych pozycji,
h) została uzupełniona o brakujące dokumenty i podpisy, w wyznaczonym terminie.
2.2 Oferta niespełniająca  kryteriów, o których mowa w pkt. 2.1, zostanie odrzucona z powodów formalnych.
3. Oceny merytoryczno- finansowej dokona Komisja Konkursowa stosując następujące kryteria:
a)  możliwość  realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /0 do 4 pkt/,
b) proponowana jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w rat. 3 ust.3 będą realizować zadanie publiczne /0 do 4 pkt/,
c) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych środków na  realizację zadania /0 do 4 pkt/,
d)  kalkulacja kosztów realizacji zadania / od 0 do 4 pkt/,
e)  deklarowany udział środków własnych   i środków  pozyskanych z innych źródeł w stosunku do dotacji /od 0 do 4 pkt/, w tym:
- udział własny  i środki z innych źródeł  0% - 10%         - 0 pkt
- udział własny  i środki z innych źródeł  11% - 25%       - 1 pkt,
- udział własny  i środki z innych źródeł  26% - 50%       - 2 pkt,
- udział własny i środki z innych źródeł    51% - 75%      - 3 pkt,
- udział własny powyżej  76%   w tym środki z innych źródeł  - 4 pkt
f) deklarowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków / od 0 do 4 pkt/,
maksymalnie – 24 pkt
 
6. Tryb wyboru ofert
1. Oferty które otrzymają w ocenie Komisji konkursowej poniżej 15 pkt, nie uzyskają rekomendacji do dofinansowania.
2. Burmistrz Boguchwały podejmuje ostateczną decyzję o dofinansowaniu zadań, spośród przedstawionych przez Komisję Konkursową rekomendacji, poprzez stosowne Zarządzenie.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 20 dni od dnia wskazanego w rodziale V.
4.Zarządzenie Burmistrza Boguchwały w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji, stanowi podstawę do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem.
5.Umowa określa warunki realizacji zadania publicznego, zgodnie ze wzorem umowy określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku, w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2011, Nr 6, poz. 25).

7. Zobowiązania oferentów
1.Oferenci przed podpisaniem umowy  zobowiązani są do przedłożenia kosztorysu realizacji zadania z uwzględnieniem kwoty przyznanej dotacji oraz dostosowania harmonogramu realizacji zadania.
2.Nieprzedłożenie ww. dokumentów oznacza rezygnację podmiotu z realizacji zadania publicznego a tym samym z przyznanej dotacji.
3.Burmistrz Boguchwały może odmówić podpisania umowy na realizację zadania publicznego w przypadku:
-  utraty przez podmiot zdolności do czynności prawnych,
-  ujawnienia okoliczności podważających wiarygodność podmiotu.
4.Oferenci którzy otrzymali dotacje na realizację zadań publicznych zobowiązani są do zamieszczania we wszystkich ogłoszeniach, materiałach promocyjnych, drukach, reklamach, plakatach związanych z realizacją zadania zapisu : „Dofinansowano z budżetu Gminy Boguchwała”.
5.Wyłącznie do celów promocyjno-reklamowych realizowanych zadań, oferenci otrzymają zgodę na wykorzystanie symboli Gminy Boguchwała: loga lub herbu.

8.Warunki realizacji umowy dotacyjnej
Koszty poniesione przez oferenta przed rozpoczęciem i po zakończeniu realizacji  zadania, określonego w umowie nie mogą stanowić podstawy do rozliczenia wydatków, w ramach realizacji zadania publicznego. Wyjątek mogą stanowić działania niefinansowe, podejmowane przed rozpoczęciem realizacji zadania dla właściwej jego realizacji.Niedozwolone jest podwójne finansowanie tj. rozliczenie wydatków w ramach realizacji zadania publicznego, które zostały w całości lub częściowo rozliczone w ramach realizacji innego zadania. Koszty wykazane w sprawozdaniu jako poniesione z dotacji, uznaje się za zgodne z kosztorysem załączonym do umowy, gdy nie nastąpiło ich zwiększenie pomiędzy danymi rodzajami  kosztów o więcej niż 10%. Sprawozdanie z realizacji umowy składa się osobiście lub przesyłką pocztową poleconą  przewidzianym w umowie terminie na adres Zleceniodawcy. Termin, uważa się za zachowany jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji  działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy, lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.


9. Oferenci są zobowiązani do przygotowania i składania  sprawozdań z realizacji zadań w terminach określonych w umowie, według wzoru określonego  w Rozporządzeniu Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty  i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
Do sprawozdań należy obowiązkowo załączyć listy uczestników, potwierdzenie  odbioru nagród, kopie umów, publikacje  i materiały promocyjne.
W przypadku uchybień i błędów z złożonym sprawozdaniu  oferent zostanie wezwany do złożenia korekty sprawozdania lub uzupełnienia dokumentów.
Burmistrz Boguchwały na każdym etapie  realizacji zadania publicznego, ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania objętego dofinansowaniem.
Kontrola obejmuje prawidłowość wykonania zadania oraz wydatkowania środków. Kontrola może być prowadzona w trakcie realizacji zadania i po jego zakończeniu. 


10.Informacja o wysokości  środków finansowych Gminy Boguchwała przeznaczonych  na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w roku 2012 /dotacje/ – 35.000 zł słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych.

Kultura_Fizyczna_i_Sport_2013.pdf (3.24 Mb)

wzor_oferta_2013.doc (101.00 Kb)

informacja_finansowa_o_dzialalnosci_za_rok_2012.pdf (508.08 Kb)
 

Liczba odwiedzin: 863809

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała