Konkursy aktualne 

polska  angielska
data publikacji: 20-02-2013 | 10:54data ostatniej modyfikacji: 20-02-2013 | 10:54
Konkurs projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2013 20 lutego 2013

Burmistrz Boguchwały ogłasza konkurs projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w roku 2013. Przedmiotem zgłaszanych projektów jest rozwój sportu w Gminie Boguchwała - wspieranie szkoleń oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach sportowych organizowanych przez polskie związki sportowe”.


Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami w zapieczętowanej kopercie z opisem „Rozwój sportu w Gminie Boguchwała poprzez - wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe” należy złożyć w terminie do 11 marca 2013 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 134,  do godz. 15:00.

Wniosek  powinien zawierać informacje dotyczące  realizacji programu szkolenia sportowego z  podaniem szczegółowego kalendarza szkoleń (ile godz./tygodniowo, ilu zawodników uczestniczy w szkoleniu, ilu trenerów prowadzić będzie zajęcia/.

Kosztorys  realizacji zadania winien zawierać  pozycje kosztorysowe, kształtujące się w następujący sposób:
1.koszty związane z realizacją programu szkoleniowego, w tym:
- koszt trenera,
- zakup sprzętu sportowego,
- obsługę księgową zadania,
- napoje.

2. koszty związane z organizacją i wyjazdami na zawody sportowe/mecze/rozgrywki
- koszty transportu,
- koszty ubezpieczenia,
- opłaty regulaminowe i licencje,
- opłaty sędziowskie.

3. koszty związane z korzystaniem z obiektów  do celów szkoleniowych:
- wynajem sal  i obiektów do prowadzenia treningów,
- koszty przygotowania i porządkowania obiektu,
- koszty zakupu materiałów do utrzymania obiektu,
- opłaty za media w związku z korzystaniem z obiektu.


Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć dodatkowo:
a. aktualny odpis rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b. aktualny statut,
c. dokument potwierdzający udział w zawodach organizowanych przez polskie związki sportowe,
d. wykaz zawodników posiadających licencje potwierdzony przez odpowiedni związek sportowy,
e. wykaz kadry szkoleniowej udokumentowany jej uprawnieniami,
f. oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych,
g. oświadczenie, iż oferent nie działa w celu osiągnięcia zysku.


Wyszczególnione dokumenty należy dołączyć w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osoby uprawnione do reprezentowania klubu.

Dodatkowych informacji dotyczących procedury  konkursowej udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Boguchwale tel. /17/ 87-55-224.


Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Boguchwały z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w roku 2013

https://bip.ires.pl/gfx/boguchwala/files/m.karp/zarzadzenie.pdf


WNIOSEK o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu

https://bip.ires.pl/gfx/boguchwala/files/m.karp/wniosek.docx
 


 

Liczba odwiedzin: 863809

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała