PETYCJE 

polska  angielska
data publikacji: 14-04-2016 | 10:49data ostatniej modyfikacji: 29-07-2021 | 11:04data wytworzenia dokumentu: 26-07-2016Wytworzył: M.Jablonska
PETYCJE14 kwietnia 2016

PETYCJE

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2017 poz. 1123) określająca zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

 

Kto może złożyć petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

 

Forma wniesienia petycji

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 

Co powinna zawierać petycja

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

     Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1.

     Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

     Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

     Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Do petycji należy dołączyć zgodę podmiotu trzeciego.

 

Uwaga!

Petycja zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia w przypadku gdy nie zawiera danych w zakresie:

1)   oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2)   wskazania miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów,
w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów.

 

Termin załatwienia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Ustawa: Ustawa_o_petycjach.pdf

 

Wzór wniosku: Wzor_wniosku-.docx

 

 

 


Lp. Data złożenia petycji

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Skan petycji Przedmiot petycji Podmiot rozpatrujący Przewidywany termin odpowiedzi Przebieg postępowania Odpowiedź
1 29-03-2016 X Pismo._Petycja_.1_.pdf Petycja w sprawie udziału w konkursie w ramach akcji ,,Podwórko Nivea'' Burmistrz Boguchwały 29-06-2016 Odpowiedzi udzielono 22.04.2016 Odp._Petycja.1_.pdf
2. 11-04-2016 X Pismo._Petycja_2.pdf Dotyczy procesu wymiany systemów operacyjnych oraz programu bezpłatnej oceny stanu infrastruktury informatycznej Burmistrz Boguchwały 11-07-2016

Udzielono odpowiedzi

2016-04-20

Odpowiedz_petycja_2.pdf
3. 18-04-2016 X Pismo._Petycja._3_.pdf Utworzenie przez Kierownika JST ,,biblioteczki samorządowca'' oraz podania kwoty zakupu specjalistycznych pozycji książkowych Burmistrz Boguchwały 2016-07-18

Udzielono odpowiedzi

2016-04-20

Odpowiedz_petycja.3.pdf
4. 2016-04-22 X Pismo_.petycja_4.pdf Zadania związane z poprawą problematyki efektywności energetycznej Burmistrz Boguchwały 2016-07-22

Udzielono odpowiedzi

2016-04-27

Odpow_Petycja_4.pdf
5. 2016-07-22 X Pismo._petycja.5_.pdf Efektywność energetyczna Burmistrz Boguchwały 2016-07-26

Udzielono odpowiedzi

2016-07-26

Odp._petycja._5_.pdf
6. 2016-09-07 X Pismo.Petycja._6.pdf Konkurs - wzorowe łazienki w szkołach Burmistrz Boguchwały 2016-11-07

Udzielono odpowiedzi

2016-09-12

Odp._petycja.6.pdf
7. 2016-10-13 X Pismo. Petycja.7.pdf Analiza i ocena stanu faktycznego w zakresie danych publikowanych w BIP Burmistrz Boguchwały 2016-12-13 2016-10-21 Odp.Petycja_7.pdf
8. 2016-10-31 X Pismo.Petycja 8.pdf Petycja  w sprawie utworzenia na stronie intern etowej gminy zakładki ,,Czystsze powietrze'' Burmistrz Boguchwały 2016-12-31 Udzielono odpowiedzi w dniu 15.11.2016  odpowiedź na petycję.pdf
9. 2016-10-27 X

Pismo.

Petycja9 _.pdf

Petycja o umieszczenie na stronie internetowej informacji w formie aktynego banera i linku przentującego zagrożenia związane ze scalaniem gruntów Burmistrz Boguchwały 2016-12-27 Udzielono odpowiedzi w dniu 15.11.2016

 

Odpowiedź  na petycję

1o. 2016-11-25 X

Pismo

Pismo_petycja.pdf

Petycja - scalanie gruntów Burmistrz Boguchwały 1.12.2016 Udzielono odpowiedź na  petycję w dniu 1.12.2016

Odpowiedź

petycja.pdf

ROK 2017
Informacja zbiorcza dotyczaca złożonych petycji w 2017 roku: Informacja.pdf
1. 2017-02-06 X

Pismo

Petycja.pdf

Petycja o umieszczeniu  wniosku o udostępnienie informacji publicznej w BIP Burmistrz Boguchwały   Umieszczono  odpowiedź  w dniu 13.02.2017

Odpowiedź

Petycja.pdf

 

2. 2017-05-10 X

Pismo

Petycja.pdf

Rozpatrzenie prośby przystąpienia gminy do konkursu  w ramach programu www.podworko.nivea.pl Burmistrz Boguchwały 10.07.2017 Umieszczono odpowiedź w dniu 24.05.2017

Odpowiedź

/Petycja_.pdf

3. 2017-07-17 X

Pismo

petycja_3.pdf

Dane dot. zadań zwiazanych ze wspieraniem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości Burmistrz Boguchwały 17.09.2017 Umieszczono odpowiedź w dniu 24.07.2017

Odpowiedź

petycja_.pdf

4. 2017-07-13 X

Pismo

petycja_4_.pdf

Utworzenie zakładki w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy -,,Wiarygodna Firma'' Burmistrz Boguchwały 13.09.2017 Umieszczono odpowiedź na petycję w dniu 24.07.2017

Odpowiedź

_petycja .pdf

5. 2017-09-12 x

Pismo

Petycja5.pdf

Przekazanie do podległych placówek oświatowych wniosku jak w treści petycji. Burmistrz Boguchwały 12.11.2017 Umieszczono odpowiedź na petycję w dniu 12.09.2017

Odpowiedź

Petycja_5.pdf

Rok 2018

Informacja_o_petycjach_za_2018_rok.pdf

1. 2018-04-30 x

Pismo

Petycja_1.pdf

Inicjatywa - Walczymy ze Smogiem - Optymalizujemy Koszty Publiczne - Dbajmy o efektywność energetyczną Burmistrz Boguchwały 2018-07-30 Umieszczono odpowiedź na petycję w dniu 24 maja 2018 roku Petycja.2018.pdf
2 2018-08-20  

Pismo

Petycja

Inicjatywa - Walczymy ze Smogiem - Zmieniajmy Gminy na Lepsze W częsci dotyczacej Gminy - Burmistrz Boguchwały 2018-11-20 odpowiedź na petycję w dniu 18 września 2018 roku petycja_2.2018.pdf
3. 2018-09-14 x Petycja.3.pdf Wdrożenie w Gminie- rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii. Burmistrz Boguchwały 2018-12-14 Umieszczono odpowiedź na petycję26.09.2018 _petycje_3.pdf
4. 2018-09-20 X petycja_4.pdf V edycja Programu ,,Wzorowa Łazienka'' Burmistrz Boguchwały 2018-12-20 Zamieszczono  odpowiedź na petycję 26.09.2018

_petycje_4.pdf

5. 2018-11-08 x Petycja.5_.pdf Elektronizacja Urzędów Burmistrz Boguchwały 2019-01-08

Zameszczono odpowiedź na petycję

2018-12-17

odpowiedz_na_petycje.pdf

Rok 2019

Informacja zbiorcza dotyczaca złożonych petycji w 2019 roku: Informacja.pdf

   
1. 2019-03-08 x Petycja1.pdf Podwórko Talentów Nivea Burmistrz Boguchwały 2019-06-08 odpowiedź na petycje w dniu 16 kwietnia 2019r. Petycje/BR.152.1.2019.pdf
2. 2019-05-29 x Petycje/Petycja2.pdf Usługi telekomunikacyjne Burmistrz Boguchwały 2019-08-29 odpowiedż na petycję w dniu 19 sierpnia 2019r. Petycje/BR.152.2.2019.pdf
3. 2019-10-14 x Petycja3.pdf Płatności bezgotówkowe Burmistrz Boguchwały 2020-01-14 odpowiedź na petycję w dniu 5 listopada 2019 roku Petycje/Br.152.3.2019.pdf
4. 2019-10-23 x Petycja4.pdf Bezpieczny uczeń

Burmistrz

Boguchwały

2020-01-23 odpowiedź na petycję w dniu 4 listopada 2019 roku

Petycje/BR.154.4.2019.pdf

 

5. 23.08.2019 Konrad Cezary Łakomy Petycje/Petycja.5.2019.pdf

Wdrożenie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Rada Miejska 25.11.2019 Rozpatrzono w dniu  22.10.2019 roku Petycje/Br.152.5.2019.pdf
6. 29.11.2019 Renata Sutor Petycja.6.2019.pdf W zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Rada Miejska 29.02.2020

Przekazano 17.12.2019 roku

 

Rozpatrzono w dniu  12.12.2019 roku

Br.152.6.2019.pdf

Br.152.6.7.2019.pdf

7. 06.12.2019 Renata Sutor Petycja.7.2019.pdf W zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Rada Miejska 06.03.2019 Rozpatrzono w dniu 20.02.2020 Petycje/Br.152.6.7.2019.pdf
     

 

 

2020   rok

Informacja zbiorcza dotycząca petycji złożonych w 2020 roku:

Wersja podpisana:

Zbiorcza_informacja_o_petycjach_złożonych_2020-podpis.pdf (Plik pdf 0,08 MB)

Wersja edytowalna: 

Zbiorcza_informacja_o_petycjach_złożonych_2020.pdf (Plik pdf 0,1 MB)

       
1. 03.04.2020 Renata Sutor Petycja.1.2020.pdf tarcza antykryzysowa Rada Miejska 03.07.2020 odpowiedź na petycję w dniu 30 czerwca 2020 roku Br.152.1.2020.pdf
2. 2020-04-23 SMEbusiness Petycja.2.2020.pdf Pomiar temperatur

Burmistrz

Boguchwały

2020-07-23 Przekazno 7 maja 2020 roku

BR.152.2.2020.pdf

Br.152.2.2020.pdf

3. 2020-04-24 Koalicja Polska Wolna od 5G Petycja.3.2020.pdf Sieć 5G

Burmistrz

Boguchwały

2020-07-24 odpowiedź na petycję w dniu 12 maja 2020 roku Br.152.3.2020
4. 2020-10-06 Mieszkańcy ul. Wyspiańskiego i ul. Kasprowicza w Boguchwale

Petycja.4.2020

Dokument opublikowany na podstawie materiałów przekazanych z zewnątrz.

Wyasfaltowanie nawierzchni

Burmistrz

Boguchwały

2021-01-06 odpowiedź na petycję w dniu 30 grudnia 2020 roku

 

odpowiedL_na_Petycj.pdf (Plik pdf 0,07 MB)

odpowiedL_petycja_-_edytowalna.pdf (Plik pdf 0,11 MB)

(edytowalna odpowiedź na Petycję)

 

 

5. 2020-12-07

Mieszkańcy

Lutoryż - Kolonia

/Petycja_z_dnia_7_grudnia_2020_roku-2.pdf (Plik pdf 0,18 MB)

Dokument opublikowany na podstawie materiałów przekazanych z zewnątrz

Utwardzenie oraz odwodnienie drogi gminnej

Burmistrz

Boguchwały
2021-03-07 2021-02-03

/Petycje/Br._152.5.2020.pdf (Plik pdf 0,1 MB)

/odpowiedL_na_petycj.pdf (Plik pdf 0,41 MB)

(wersja edytowalna)

 

6.

 

2020-12-14

Jarek Ćwięka

Fundacja "Tradycyjne Podkarpacie"

Petycja_5.2020.pdf (Plik pdf 0,17 MB)

Dokument opublikowany na podstawie materiałów przekazanych z zewnątrz

Podjęcie uchwały w sprawie równego traktowania obywateli. Rada Miejska 2021-03-14 2021-02-18

 

/Odp.na_petycje.pdf (Plik pdf 0,15 MB)

/Uchwala_nr_XXXI.370.2021_w_sprawie_pozostawienie_petycji_bez_rozpatrzenia.pdf (Plik pdf 0,19 MB)

 

        2021        
1 2021-02-11 Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

Petycja_1.2021.pdf (Plik pdf 0,57 MB)

Dokument opublikowany na podstawie materiałów przekazanych z zewnątrz

 

Burmistrz Boguchwały

Rada Miejska w Boguchwale
2021-05-11 2021-04-29

Odp.na_Petycje1.pdf (Plik pdf 0,04 MB)

Uchwała_nr_XXXIV.392.2021_w_sprawie_rozpatrzenia_petycji.pdf (Plik pdf 0,12 MB)

Br.152.1.2021_odp.pdf (Plik pdf 0,09 MB)

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się

2

2021-02-11 XXX

Petycja_2.2021.pdf (Plik pdf 0,29 MB)

Dokument opublikowany na podstawie materiałów przekazanych z zewnątrz

Przygotowanie Pakietu profilaktycznego oraz kampanii zdrowotnej

Burmistrz Boguchwały

Rada Miejska w Boguchwale

2021-05-11 2021-02-17

Wycofanie Petycji przez składającego.

Wycofanie_petycji.pdf (Plik pdf 0,44 MB)

Dokument opublikowany na podstawie materiałów przekazanych z zewnątrz

 

3

2021-02-23 Stowarzyszenie "Jesteśmy u siebie"

Petycja_3.pdf (Plik pdf 1,87 MB)

Dokument opublikowany na podstawie materiałów przekazanych z zewnątrz

Publikacje informacji dotyczących Covid-19

 

Rada Miejska w Boguchwale

2021-05-23 2021-04-29

Odp.na_Petycje3a.pdf (Plik pdf 0,1 MB)

Odp.na_Petycje3b.pdf (Plik pdf 0,04 MB)

Odp.na_Petycje3c.pdf (Plik pdf 0,04 MB)

Uchwała_nr_XXXIV.389.2021_w_sprawie_rozpatrzenia_petycji.pdf (Plik pdf 0,1 MB)

Uchwała_nr_XXXIV.390.2021_w_sprawie_rozpatrzenia_petycji.pdf (Plik pdf 0,08 MB)

Uchwała_nr_XXXIV.391.2021_w_sprawie_rozpatrzenia_petycji.pdf (Plik pdf 0,08 MB)

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się

 

4

2021-02-24 Teresa Garland

Petycja_4.pdf (Plik pdf 1,96 MB)

Dokument opublikowany na podstawie materiałów przekazanych z zewnątrz

Przeprowadzenie bezpośredniego Referendum Ludowego Rada Miejska w Boguchwale 2021-05-24 2021-04-29

 

Odp.na_Petycje4.pdf (Plik pdf 0,04 MB)

Uchwała_nr_XXXIV.393.2021_w_sprawie_pozostawienia_petycji_bez_rozpatrzenia.pdf (Plik pdf 0,07 MB)

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się

5 2021-05-14 XXX

Petycja_5.pdf (Plik pdf 0,16 MB)

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się

Celem petycji jest troska o dobro wspólnoty, o zdrowie i edukację społeczeństwa, wspólnot, społeczności lokalnej. Rada Miejska w Boguchwale 2021-08-14 2021-07-01

Odp_na_petycje.5a.pdf (Plik pdf 0,04 MB)

Uchwała_nr_XXXVII.432.2021_w_sprawie_rozpatrzenia_petycji..pdf (Plik pdf 0,09 MB)

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się

6 2021-06-14 Mieszkańcy Niechobrza

Petycja_6.pdf (Plik pdf 0,06 MB)

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się

Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej Burmistrz Boguchwały 2021-09-14 2021-07-28

Odpowiedz_na_petycje_6.pdf (Plik pdf 0,08 MB)

Odpowiedz_na_petycje_6_edytowalna.pdf (Plik pdf 0,17 MB)

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się

««« powrót
Liczba odwiedzin: 922946

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała