BIP

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO VII KADENCJI 

polska  angielska a
data publikacji: 27-11-2014 | 11:50
data ostatniej modyfikacji: 07-02-2019 | 12:17
Uchwała Nr LVIII.791.2018 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku
06 listopada 2018

Uchwała Nr LVIII.780.2018 w sprawie zmian w Statucie Gminy Boguchwała
06 listopada 2018

Uchwała Nr LVII.776.2018 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Boguchwała
06 listopada 2018

Uchwała Nr LVII.773.2018 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych będących podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych
06 listopada 2018

Uchwała Nr LVII.772.2018 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
06 listopada 2018

Uchwała Nr LVII.767.2018 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału Gminy Boguchwała na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
06 listopada 2018

Uchwała Nr LVI.756.2018 w sprawie wymagań, jakie powinienien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na rok 2019
06 września 2018

Uchwała Nr LVI.747.2018 w sprawie I zmiany miejscowego planu zagospofdarowania przestrzennego Boguchwała Centrum
06 września 2018

Uchwała Nr LVI.746.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kielanówka i Racławówka
06 września 2018

Uchwała Nr LIV.719.2018 w sprawie wprowadzenia na terenie gminy odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
02 lipca 2018

Uchwała NrLIV.718.2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków podawania napojów alkoholowych
02 lipca 2018

Uchwała NrLIV.717.2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
02 lipca 2018

Uchwała Nr LII.689.2018 w sprawie podziału Gminy Boguchwała na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
29 marca 2018

Uchwała Nr LII.684.2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguchwała w 2018r.
29 marca 2018

Uchwała Nr LII.683.2018 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
29 marca 2018

Uchwała Nr LII.682.2018 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny oraz deklaracji na podatek leśny dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
29 marca 2018

Uchwała Nr LII.681.2018 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
29 marca 2018

Uchwała Nr LI.674.2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolengo
21 marca 2018

Uchwała Nr LI.673.2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego
21 marca 2018

Uchwała Nr LI.667.2018 w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
26 lutego 2018

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »»»  
Liczba odwiedzin: 775433

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo